OFERTA I LO NA ROK SZKOLNY 2023/2024


Oferujemy młodzieży:

– kreatywny Samorząd Szkolny
– Koło Teatralne
– zajęcia sportowe
– szkolne koło PTTK „Amonit”
– warsztaty kuglarsko -cyrkowe i szkolny Teatr Ognia „STOS”
– wyjazdy na wycieczki, do teatrów, kin
– indywidualną pracę z uczniem zdolnym
– indywidualną pomoc uczniom mającym trudności
– współpracę z Uniwersytetem Łódzkim
– współpracę z Uniwersytetem Medycznym

Bogate tradycje szkoły, oparte na 125 – letniej historii, zobowiązują do troski o wysoki poziom edukacji uczniów. Uczniowie szkoły corocznie biorą z dużym powodzeniem udział w konkursach i olimpiadach  przedmiotowych zarówno na szczeblu okręgowym, jak i centralnym.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat średnie wyniki z matury uczniów I LO w Pabianicach przewyższają średnie wyniki ogólnopolskie i wojewódzkie. Od 2016 roku nasi maturzyści zdają egzamin maturalny
najlepiej wśród pabianickich i powiatowych szkół ponadgimnazjalnych.

Zgodnie z zasadami Fundacji Edukacyjnej Perspektywy w latach 2017 i 2018 otrzymaliśmy tytuł “Brązowej Szkoły” oraz “Srebrnej Szkoły” w latach 2019 –  2023, co świadczy o wysokiej pozycji wśród wszystkich szkół w Polsce.

„Pierwsze LO ” to nie tylko nauka. Szkoła może również poszczycić się osiągnięciami sportowymi. Urozmaiceniem życia szkolnego są imprezy kulturalne i sportowe. Tradycją jest Święto Patrona Szkoły połączone z uroczystym ślubowaniem klas pierwszych.

I LO jest Szkołą Stowarzyszoną UNESCO jako jedyna ponadgimnazjalna szkoła w Pabianicach – nasza młodzież co roku ma możliwość udziału w obozach językowych UNESCO.

Harmonogram rekrutacji:

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych – od 24 kwietnia 2023 r. do 23 maja 2023 r. do godz. 12:00.
  • Zmiany na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym wniosków w – od 4 lipca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00.
  • Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 6 lipca 2023 r. do 10 lipca 2023r. do godz. 15:00.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych – 14 lipca 2023 r. do godz. 12:00.
  • Potwierdzenie przez rodziców lub opiekunów kandydata zamiaru podjęcia nauki (oryginał świadectwa i zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty) – od 14 lipca 2023 r. godz. 12:00 do 20 lipca 2022 r. godz. 12:00.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – 21 lipca 2023 r. do godz. 12:00.