COVID

 

Zarządzenie Nr 1/2020/2021 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

 

 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), § 13c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), wytycznych MEN, MZ, i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej zarządzam, co następuje:

 • 1

Wprowadzam procedurę funkcjonowania szkoły w czasie pandemii w I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 • 2
 1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników.
 2. Podanie do wiadomości i stosowania następuje poprzez udostępnienie treści niniejszego zarządzenia  na  stronie internetowej szkoły i tablicy informacyjnej.
 3. Podanie do wiadomości rodzicom następuje poprzez zamieszczenie treści procedury na tablicy informacyjnej lub stronie internetowej szkoły. 
 • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2020 r.

 

 

 

Załącznik Nr 1  do zarządzenia Nr 1/2020/2021 Dyrektora szkoły z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejsza procedura dotyczy nauczycieli, pracowników, rodziców oraz uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach zwanym dalej „szkołą”.
 3. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które podejmuje szkoła w celu zminimalizowania możliwość zakażenia COVID-19.

 

 1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 1. W Szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men .
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji (dyrektor może odebrać oświadczenie od opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 5 do niniejszych procedur).
 3. W drodze do i ze szkoły uczniowie korzystający z drogi publicznej przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Przy wejściu do budynku zorganizowana jest strefa do odkażania rąk. W tej strefie znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 5. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. Dyrektor szkoły może dokonać weryfikacji stanu temperatury ciała odwiedzających zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (obowiązek informacyjny wywieszony jest w miejscu dokonywania pomiaru temperatury przez upoważnionego pracownika szkoły).   
 6. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi może odbywać się w formie e-mail, telefonicznej, za pomocą dziennika elektronicznego lub innych metod z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 7. Szkoła posiada termometr bezdotykowy (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekuje go po użyciu w danej grupie. 
 8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, postępuje zgodnie z wdrożoną procedurą; należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić, rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.  
 9. Zgodnie z zasadami higieny należy często myć ręce (np. po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),prowadzić ochronę podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 11. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
 12. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć zapewniając bezpieczeństwo uczniom.
 13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. W miarę możliwości uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
 14. Uczniowie nie powinny zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, chyba, że są to uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. 
 15. Z szatni korzysta się w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniom poprzez przyporządkowanie uczniom stałych numerów wieszaków. szkoły). Przy wejściu do szatni należy umieścić środek do dezynfekcji rąk. 
 16. Należy wyłączyć źródełka wody pitnej.

 

III. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przy wejściu głównym w miejscach łatwo dostępnych umieszcza się wykaz potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 2. W szkole dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe wywieszane w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych tj. plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek – zestaw załączników stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 3. Pracownik powinien dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, wchodząc do szkoły dezynfekowały ręce lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Dyrektor lub inna osoba wskazana przez Dyrektora wyznacza strefy przebywania. 
 4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 5. Przeprowadzając dezynfekcje należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzega się czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Pracownik przystępuje do dezynfekcji w rękawiczkach ochronnych.
 6. Prace porządkowe szczególnie uwzględniać powinny utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, przycisków i powierzchni płaskich w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników itp.
 7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcje toalet.
 8. Wskazane jest , aby w czasie przerw między lekcyjnych na korytarzach, w szatni uczniowie i pracownicy używali masek. . Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane w szkole powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. 
 1. GASTRONOMIA
 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Należy zachować odpowiednią odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 2. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Dyrektor lub inna osoba wyznaczona może podjąć decyzję o zmianowym wydawaniu posiłków lub w miarę możliwości – spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Ponadto Dyrektor lub inna osoba wyznaczona może podjąć decyzję, iż w przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 3. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.
 4. Usuwa się dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.
 1. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U PRACOWNIKA
 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka w miarę możliwości stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów chorobowych, osoba ta jest izolowana w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze wyposażone m.in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 4. Dyrektor lub osoba wyznaczona informuje pracowników, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 5. Dyrektor lub osoba wyznaczona wskazuje pracownika odpowiedzialnego za gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik. Przeprowadzona dezynfekcja powinna być odnotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 do Procedury. 
 6. Dyrektor lub osoba wyznaczona stosuje się do indywidualnych zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – ustala się listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS (rekomendacja GIS).
 8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
 9. Zapewnienie uczniom, w tym niepełnosprawnym, bezpłatnego dowozu i opieki do szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.

 

 1. ZALECENIA W STREFIE CZERWONEJ/ŻÓŁTEJ
 • W przypadku funkcjonowania szkoły w strefie czerwonej/żółtej organizacja pracy szkoły uwzględniać Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., oraz rozdziały zawarte w niniejszej procedurze w zakresie:

1) higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,

2) gastronomii,

3) postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

 • Ponadto Dyrektor lub inna osoba wyznaczona może:

1) ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut),

2) ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę),

3) ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych,

4) wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia),

5) wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz), 

6) wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali),

8) mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej (w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C – 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły),

9) wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych,

10) zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły,

11) w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.

 

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 r. 
 2. Procedura obowiązuje do odwołania.