ZGODA RODZICA NA ZAŁOŻENIE KONTA DLA UCZNIA

Pobierz plik PDF tutaj.

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Pakiet Office 365 Microsoft Dla Edukacji

 

Na podstawie § 2 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz § 11a  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oświadczam, że wyrażam zgodę na założenie konta uczniowskiego dla pakietu Office 365 firmy Microsoft dla potrzeb zdalnej edukacji mojego dziecka

 

…………………………….…………………………………………………….ucznia klasy……………………………. oraz zarządzanie nim przez

                         (imię i nazwisko ucznia)

Administratora danych osobowych, którym jest I Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Pabianicach, reprezentowane przez Dyrektora  z siedzibą przy ul. Moniuszki 132, 95-200 Pabianice, adres poczty e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.”>1liceumpabianice@wp.pl Jednocześnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym Rozporządzeniem RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji tego procesu. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora można zapoznać się w jego siedzibie lub pod wskazanym adresem internatowym http://www.lo1pab.nazwa.pl/index.php/dla-rodzicow/klauzula-informacyjna-rodo

Więcej informacji na temat usługi Office 365 Microsoft Dla Edukacji znajdziecie Państwo pod adresem https://www.microsoft.com/pl-pl/education/products/office 

                                                                                                             

…………………………………………………………

Pabianice, ………………………..

                       (data)                                             (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Pabianicach, reprezentowane przez Dyrektora  z siedzibą przy ul. Moniuszki 132, 95-200 Pabianice  adres poczty e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.”>1liceumpabianice@wp.pl tel. (042) 214-91-11
 2. W I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Pabianicach został powołany Inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e‑mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.”>iod2@synergiaconsulting.pl tel. 693337954 lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1 
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:

1)       udzielona przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

2)       obowiązki prawne ciążące na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności związane z procesem nauczania, działalnością wychowawczą, opiekuńczą oraz innych działań statutowych wynikających z ustaw;

 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.)

3)       niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

1)       podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2)       podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
 2. Posiada Pani/Pan prawo:

1)       dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

2)       żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO,

3)       żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4)       prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

5)       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

6)       ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7)       prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.