Procedura zwalniania ucznia z wychowania fizycznego

 ( dotyczy zwolnień powyżej 1 miesiąca )

Podstawa prawna :

§ 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83,poz.562 z późn. zm.).

§ 35 a Statutu Szkoły.

 

Osoba wydająca zwolnienie – Dyrektor Szkoły

 

Wymagane dokumenty:

 1. Opinia lekarza o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania fizycznego – Załącznik nr 1       ( do pobrania ze strony )

 2. Wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) lub pełnoletniego ucznia o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, podpisany do wiadomości przez wychowawcę klasy oraz nauczyciela wf – Załącznik nr 2       ( do pobrania ze strony )

    Miejsce złożenia dokumentacji- nauczyciel wf, który w terminie do 7dni przekazuje dokumenty

    do dyrektora szkoły.

 

Termin dostarczenia dokumentów – do 14 dni od pierwszego dnia zwolnienia z wychowania fizycznego.

Termin wydania decyzji przez dyrektora Szkoły – 3 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji.

 

Inne postanowienia:

 1. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach pod opieką nauczyciela.

 2. W przypadku, gdy zajęcia z wychowania fizycznego są lekcją pierwszą lub ostatnią, uczeń po dostarczeniu oświadczenia rodziców o odpowiedzialności może być zwolniony z tych zajęć, a jego nieobecność odnotowuje się w dzienniku jako usprawiedliwioną, tak samo odnotowujemy w dzienniku elektronicznym. Zwolnienie takie nie dotyczą uczniów , którzy są w trakcie uzyskiwania zaświadczenia lekarskiego.

 3. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z zajęć wychowania fizycznego nie dostarczone w terminie, będą ważne od daty jego złożenia w sekretariacie szkoły.

 4. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń nie stanowią podstawy do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

 5. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku szkolnego okres zwolnienia nie przekracza połowy wymaganego czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas podlega klasyfikacji z tego przedmiotu.

 6. Jeżeli zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego wystąpiło tylko w I półroczu danego roku szkolnego a uczeń uczestniczył w tych zajęciach w II półroczu, podlega on klasyfikacji rocznej .

  Jeżeli zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego wystąpiło w II półroczu danego roku szkolnego, w klasyfikacji rocznej wpisujemy zwolniona/zwolniony.

 7. O zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego zostaje powiadomiony nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca klasy. Fakt ten potwierdzają podpisem złożonym na wniosku rodziców.
 8. Kopię decyzji dyrektora o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego włącza się do arkusza ocen.

 9. W dokumentacji przebiegu nauczania uczniowi zwolnionemu z zajęć wychowania fizycznego wpisuje się zwolniona lub zwolniony.

 10. Zwolnienia lekarskie do jednego miesiąca ciągłego w roku pozostają w gestii nauczyciela fizycznego.

 11. Z procedurami zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach, natomiast wychowawca klasy rodziców ( prawnych opiekunów ) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

 12. Procedura powyższa Obowiązuje od II semestru roku szkolnego 2013/2014. Rodzice zostają zapoznani z procedurą przez wychowawców podczas zebrań, zaś uczniowie na lekcjach przez nauczycieli wychowania fizycznego.

 13. W przypadku decyzji odmownej rodzice ( prawni opiekunowie), pełnoletni uczeń mogą się odwołać za pośrednictwem Dyrektora Szkoły do Łódzkiego Kuratora Oświaty.

 14. W sprawach nie uregulowanych powyższą procedurą, decyzję podejmuje dyrektor Szkoły.

 15. Tracą moc dotychczasowe ustalenia w sprawie zwolnień z zajęć wychowania fizycznego.

 

 

Procedurę wprowadzono po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej w dniu 05.02.2014.r.

 

 

 

 


 

 

 Pobierz druki tutaj:

 

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

załącznik do podania (opinia lekarza)