Przedmiotowy system oceniania z fizyki
    dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.
 

 

 

 

I. Zasady i wymagania.
1.       Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy, który może być sprawdzany przez nauczyciela.
2.       Uczeń przynosi na lekcje wskazane przez nauczyciela pomoce, takie jak zbiory zadań, przyrządy do kreślenia, kalkulator.
3.       Uczeń ma obowiązek przygotować się do każdej lekcji i odrobić zadaną pracę domową.
4.       Uczeń sam decyduje, ile zadań dodatkowo powinien rozwiązać, by zdobyć wiadomości
i osiągnąć umiejętności na zadowalającym go poziomie.
5.       Uczeń ma prawo do uzyskania od nauczyciela wskazówek i wyjaśnień dotyczących zarówno pracy zadanej przez nauczyciela jak i dodatkowych zadań.
6.       Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w semestrze (przy jednej godzinie tygodniowo – jedno nieprzygotowanie), o czym informuje  nauczyciela na początku zajęć. Brak pracy domowej traktowany jest jako nieprzygotowanie do zajęć. Możliwość zgłoszenia nieprzygotowania  należy wykorzystywać w przypadku powrotu
po dłuższej chorobie lub z powodu szczególnych okoliczności. Nie wolno usprawiedliwiać się przed zapowiedzianą pracą klasową lub sprawdzianem.
7.       Uczeń, który opuści 50% zajęć w semestrze może nie być klasyfikowany.
8.       Podczas prac pisemnych ucznia obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonu komórkowego oraz z zeszytu, podręcznika i innych niedozwolonych materiałów.

 

II. Ogólne kryteria ocen.

1.    celujący – uczeń ma wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie rozwija swoje zainteresowania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje zadania, bierze udział w konkursach fizycznych lub olimpiadzie fizycznej.
2.    bardzo dobry – uczeń w pełni opanował materiał nauczania, samodzielnie rozwiązuje zadania i zdobywa wiedzę, zna definicje, prawa i potrafi je stosować w zadaniach, posługuje się poprawnym językiem fizycznym, samodzielnie przeprowadza pomiary fizyczne i je interpretuje.
3.    dobry – uczeń ma wiedzę wykraczającą poza poziom podstawowy, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, wykazuje się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i praw, posługuje się językiem fizycznym,  samodzielnie przeprowadza pomiary fizyczne.
4.    dostateczny – uczeń opanował wiadomości na poziomie podstawowym, rozwiązuje zadania o średnim poziomie trudności, stosuje poznane wzory i prawa w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń i zadań,  przeprowadza pomiary fizyczne z pomocą nauczyciela lub kolegów.
5.    dopuszczający – uczeń ma braki w wiadomościach, ale nie uniemożliwia to dalszego zdobywania wiedzy, potrafi samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonywać ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności, zna i rozumie podstawowe pojęcia i prawa.
6.    niedostateczny – uczeń nie rozumie podstawowych pojęć i praw, nie potrafi wykonać prostych ćwiczeń i zadań, nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, co uniemożliwia dalsze zdobywanie wiedzy z fizyki.


Ocenę osiągnięć uczniów wyraża się w skali stopniowej od 1 do 6 . Dopuszcza się stosowanie  „plusów” i „minusów”.

III. Formy sprawdzania i oceny pracy ucznia.
Ocenie podlegają:
1.       Prace klasowe, które są przeprowadzane po każdym ze zrealizowanych działów.
Prace klasowe są zapowiadane  z tygodniowym wyprzedzeniem.
Nauczyciel przeprowadza w klasie co najmniej dwie prace klasowe w semestrze.
2.       Sprawdziany obejmujące mniejszą partię materiału niż cały dział.
Sprawdziany są zapowiadane  z tygodniowym wyprzedzeniem.
3.       Sprawdzenie i ocena prac domowych.
4.       Aktywność i udział w lekcji.
5.       Odpowiedzi ustne.
6.       Udział i osiągnięcia w konkursach fizycznych i olimpiadzie fizycznej.
7.       Przygotowanie i wygłoszenie samodzielnej wypowiedzi na forum klasy (referat).
8.       Przygotowanie i wygłoszenie  wypowiedzi  wraz z grupą opracowującą zagadnienie, przygotowującą projekt.
9.       Przygotowanie i przedstawienie prezentacji  komputerowej z fizyki.
10.   Przeprowadzenia pomiarów wielkości fizycznych, odpowiednie ich zebranie, sporządzenie tabeli i wykresu oraz zinterpretowanie wyników.

 


Ad 1 i 2  Prace klasowe i sprawdziany
–         Przed pracą klasową i sprawdzianem nauczyciel podaje uczniom zakres materiału, określa typy zadań oraz jakie umiejętności  będą wymagane na sprawdzianie (określa kryteria sukcesu).
–         Po sprawdzeniu prac, na życzenie ucznia nauczyciel przekazuje informację zwrotną na temat pracy i tego co należy poprawić.
–         W przypadku otrzymania z pracy klasowej lub sprawdzianu stopnia, z którego uczeń jest niezadowolony, istnieje możliwość poprawy  w terminie dwóch tygodni od momentu oddania jej  przez nauczyciela lub innym terminie uzgodnionym przez nauczyciela
i ucznia.
–         Uczeń, który przystępuje do poprawy, sam decyduje o jej oddaniu.
–         Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika niezależnie od jej wysokości.
–         Jeśli uczeń był nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie, powinien go napisać w terminie dwóch tygodni od dnia pracy klasowej lub innym uzgodnionym z nauczycielem.
–         Jeśli uczeń nie przystąpi do pracy klasowej w pierwszym terminie, ani w terminie uzgodnionym z nauczycielem, otrzymuje ocenę niedostateczną.
–         Uczeń korzystający z niedozwolonej pomocy na pracy klasowej  otrzymuje ocenę niedostateczną.

Ad 4. Aktywność na lekcji może być nagrodzona plusami, a następnie oceną bardzo dobrą za 5 plusów (oceny: dobra za 4 plusy, dostateczna za 3 plusy, dopuszczająca za 2 plusy – wystawiane są na życzenie ucznia). 
Ad 5. Do odpowiedzi uczeń może zgłosić się sam lub być wywołany przez  nauczyciela. Odpowiedzi ustne dotyczą materiału bieżącego, a po uprzednim zapowiedzeniu przez nauczyciela także materiału powtórzeniowego.
IV. Ocena odpowiedzi ustnej.

ndst (1) : uczeń nie udziela odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela, nawet przy jego pomocy;

dop (2) : uczeń udziela odpowiedzi na pytania i rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności;

dst  (3) : uczeń zna i rozumie podstawowe prawa fizyki, rozumie tekst sformułowany w języku fizycznym, potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela udzielić odpowiedzi na postawione pytania, tylko częściowo wykazuje się samodzielnością;

db  (4) : uczeń spełnia wymagania podstawowe, prawidłowo wykorzystuje poznane prawa i wzory, potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania typowe, prawidłowo formułuje myśli;

bdb (5) : uczeń spełnia wymagania podstawowe, prawidłowo interpretuje przy użyciu języka fizycznego poznane prawa i wzory, samodzielnie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione pytania, zdobytą wiedzę potrafi stosować w nowych sytuacjach, samodzielnie rozwiązuje zadania rachunkowe i problemowe.

 

 

V. Ocena prac pisemnych.
Za każde zadanie w pracy pisemnej można uzyskać określoną liczbę punktów, punkty  te są sumowane, oblicza się procent w stosunku do wszystkich możliwych do uzyskania punktów, a następnie zostaje wystawiony stopień:

poniżej  40%  niedostateczny
powyżej 40% dopuszczający
powyżej 60% – dostateczny
powyżej 75%  – dobry
powyżej 90%  bardzo dobry

Ocenę celującą  może uzyskać uczeń, który: uzyskał co najmniej 90% punktów za zadania obowiązkowe oraz bezbłędnie wykonał zadanie dodatkowe, wskazane przez nauczyciela, oznaczone symbolem „ * ”.

 

 

VI.  Warunki uzyskania oceny (semestralnej lub rocznej) wyższej od proponowanej na miesiąc przed wystawieniem ocen.
1. W okresie od wystawienia propozycji oceny do wystawienia oceny semestralnej lub rocznej uczeń powinien uzyskiwać oceny cząstkowe  (ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac domowych i innych praz zleconych przez nauczyciela) wyższe od przewidywanej.
2. Uczeń ma prawo do jednokrotnej (dodatkowej) poprawy w formie pisemnej materiału obejmującego zakres co najmniej połowy prac klasowych w danym semestrze, o zakresie materiału decyduje nauczyciel.W przypadku propozycji oceny rocznej niższej od oczekiwań ucznia i niższej oceny za
I semestr nauczyciel może wskazać do jednokrotnej (dodatkowej) poprawy zakres materiału realizowanego w I semestrze.

Uwaga:
Ocena na koniec semestru lub roku nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena końcowa uwzględnia osiągnięcia ucznia, poziom jego wiadomości, przyrost  wiedzy
i umiejętności, ale jest także odzwierciedleniem jego zaangażowania, wkładu pracy, samodzielności, systematyczności i pilności oraz  uwzględnia postępy  w dojrzałym rozwiązywaniu rozmaitych problemów i zadań na lekcji i w domu. Ocenę końcową nauczyciel  wystawia na lekcji w klasie  i  uzasadnia ją ustnie, gdy prosi o to uczeń.