PSO – informatyka

I. Obszary aktywności podlegające ocenianiu:

Na lekcjach informatyki i TI mogą podlegać ocenie następujące obszary aktywności uczniów:1.       Rozumienie pojęć związanych z przedmiotem i znajomość ich definicji.

   1. Poprawność korzystania z pomocy dydaktycznych szczególnie z komputera i jego oprogramowania (według zasad bezpieczeństwa i higieny pracy).

 

   1. Posługiwanie się symboliką i językiem informatyki adekwatnym do danego etapu kształcenia.

 

   1. Poprawność stosowania poznanych typów danych, metod algorytmicznych podczas rozwiązywania problemów oraz sprawność ich rozwiązania, sposób wykonania, dobór odpowiednich urządzeń i programów, weryfikowanie otrzymanych wyników.

 

   1. Praca projektowa, abstrakcyjność myślenia, sposób ujęcia zagadnienia.

 

   1. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów związanych z innymi przedmiotami lub w sytuacjach praktycznych. 
   2. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych (multimedialnych) formach. 
   3. Aktywność i samodzielność na lekcjach.

 

  1. Praca w grupach. Wkład pracy ucznia.
  • Stopień i rodzaj motywacji uczenia się.

 

 • Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 
 • Pomoc w uruchamianiu, naprawie sprzętu komputerowego i oprogramowania.

 

II. Metody sprawdzania osiągnięć

 1. Po zakończonym dziale programowym lub jego części stanowiącej logiczną całość przewidziane są obowiązkowe dla ucznia sprawdziany umiejętności uczniów przeprowadzone na komputerach lub pisemnie.2. Umiejętności praktyczne oceniane są na lekcjach poprzez sprawdzanie wykonywanych przez uczniów na komputerach lub w postaci prac pisemnych, krótkich ćwiczeń lub samodzielnych zadań.3. Znajomość pojęć i ich rozumienie sprawdzane jest na lekcjach poprzez zadawanie pytań wymagających krótkiej odpowiedzi lub kartkówki.
  4. Kontrola prac domowych w formie:
  -sprawdzenia pisemnych prac i zadań w zeszycie;           
  – sprawdzenia praktycznych prac i zadań na nośnikach danych;           
  – rozwiązania zadania domowego lub bardzo podobnego na tablicy lub komputerze;
  5. Obserwacja postaw ucznia w takich sytuacjach, jak:
  –          przygotowanie stanowiska pracy,
  –          aktywność i zaangażowanie na lekcji,
  –          współpraca w grupie,
  –          tempo pracy,
  –          przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy.
  6. Ocenianie poprawności i sprawności wykonania zadań praktycznych na komputerze.
  7. Ocenianie przygotowanych referatów, pomocy na lekcje (np. prezentacji komputerowych), samodzielnych lub wymagających wykazania większych umiejętności prac komputerowych na rzecz szkoły.
  8. Ocenianie udziału i osiągnięć w konkursach i olimpiadach przedmiotowych ocenami bardzo dobrymi, celującymi lub plusami w zależności od wyniku i stopnia trudności.


Uwagi–         
Ad pkt. 4-8. Zależnie od sytuacji – ocenianie nie musi dotyczyć wszystkich uczniów.-          Uczeń obecny na lekcji, odmawiający odpowiedzi ustnej, pisemnej, kartkówki, sprawdzianu itp. – otrzymuje ocenę niedostateczną-         
Ad. pkt.1. Uczeń ma prawo do pisania jednej poprawy sprawdzianu pisemnego lub praktycznego w ciągu dwóch tygodni od oddania go przez nauczyciela lub w wyjątkowych wypadkach – w innym uzgodnionym z nauczycielem terminie. Uczeń, który przystępuje do poprawy, sam decyduje o jej oddaniu. Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika niezależnie od jej wysokości.-          Nieobecność nieusprawiedliwiona, posiadanie ściąg i używanie niedozwolonych pomocy na sprawdzianie jest traktowane jak przyznanie się do braku przygotowania do niego i jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
–          Uczeń, nieobecny na sprawdzianie, kartkówce lub teście, musi go napisać na najbliższej lekcji albo po uzgodnieniu z nauczycielem – w terminie poprawy, a nieobecny dłużej niż dwa tygodnie z przyczyn usprawiedliwionych – w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli uczeń uchyla się od napisania sprawdzianu, nie dotrzymuje uzgodnionego z nauczycielem terminu, to otrzymuje ocenę niedostateczną.
–          Tydzień przed klasyfikacją kończy się możliwość poprawy sprawdzianów pisemnych i praktycznych.
–          Niezapowiedziane kartkówki, ćwiczenia sprawdzające lub testy mogą obejmować materiał nie większy niż z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych. Jeżeli  obejmują one większą partię materiału, powinny być zapowiedziane. Te formy sprawdzania osiągnięć nie podlegają poprawie. Uczeń nieobecny powinien napisać zaległą kartkówkę lub wykonać ćwiczenia w najbliższym możliwym terminie.
–          Uczeń ma prawo zgłosić brak przygotowania do zajęć 1 lub 2 razy w semestrze w zależności od liczby godzin lekcyjnych w tygodniu (jeżeli w tygodniu są dwie lub więcej lekcji – 2 razy). Nie dotyczy to lekcji powtórzeniowych, sprawdzianów, zapowiedzianych kartkówek i testów. Wyjątkiem jest powrót do szkoły po długiej nieobecności. Brak przygotowania należy zgłaszać przed lekcją.

 

 

III Ocenianie

Ogólne kryteria ocen

 1. celujący– uczeń ma wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie rozwija swoje zainteresowania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje zadania nietypowe, bierze udział w konkursach informatycznych (olimpiadzie) i odnosi w nich sukcesy.
  2.    bardzo dobry– uczeń w pełni opanował materiał programowy, samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe i zdobywa wiedzę, posługuje się poprawnym językiem informatycznym, zdobytą wiedzę potrafi stosować w nowych sytuacjach;
  3.    dobry– uczeń ma wiedzę wykraczającą poza poziom podstawowy, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, samodzielnie rozwiązuje typowe problemy, wykazuje się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i algorytmów, posługuje się językiem informatycznym, przeprowadza proste rozumowania dedukcyjne;
  4.    dostateczny– uczeń opanował wiadomości na poziomie podstawowym, rozwiązuje zadania o średnim poziomie trudności, wykonuje proste typowe ćwiczenia;
  5.    dopuszczający– uczeń ma braki w wiadomościach na poziomie podstawowym, ale nie uniemożliwia to dalszego zdobywania wiedzy; potrafi samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonywać ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności, zna i rozumie najprostsze pojęcia i algorytmy, operuje najprostszymi obiektami abstrakcyjnymi;
  6.    niedostateczny– uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, co uniemożliwia dalsze zdobywanie wiedzy; nie potrafi wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań.

 

 


Kryteria oceny prac pisemnych, testów, ćwiczeń sprawdzających i sprawdzianów praktycznych
Ocena jest wystawiana w zależności od procentowego udziału ilości punktów uzyskanych przez ucznia w stosunku do maksymalnej możliwej do uzyskania ilości punktów.
poniżej 40% – niedostateczny
od 40%  – dopuszczający
od 60% – dostateczny
od 75% – dobry
od 90% – bardzo dobry
Oceny cząstkowe mogą zawierać plusy i minusy. Spełnienie warunków na ocenę bardzo dobrą i wykonanie zadania na ocenę celującą jest podstawą do wystawienia oceny celującej.

 

 

Kryteria oceniania innych form aktywności ucznia

Plusami i minusami mogą być oceniane np.:

  • praca ucznia na lekcji (np. odpowiedzi, aktywność i zaangażowanie, wykonanie prostych zadań praktycznych, stosunek ucznia do przedmiotu, wyposażenie w przybory)

 

 • bieżące prace domowe 
 • inne formy aktywności ucznia np. udział w konkursach, zadania dodatkowe.

Za ustaloną liczbę plusów i minusów (przy dwóch godzinach lekcyjnych tygodniowo- trzy plusy lub minusy) uczeń otrzymuje ocenę wg kryteriów podanych dla sprawdzianów. Np. – za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za trzy minusy – niedostateczną.W zależności od stopnia trudności zadań praktycznych wykonywanych na lekcji uczeń może otrzymać plusy, ocenę bardzo dobrą lub celującą.
Za przedstawienie referatu, wykonanie prezentacji, samodzielnego lub grupowego projektu przyznawane są punkty (np. za zawartość rzeczową, wyrażanie i uzasadnienie sądów, stosowanie poprawnych określeń i języka informatycznego oraz za sposób prezentacji). Stopień jest wystawiany wg kryteriów oceny sprawdzianów.
odpowiedzi ustnej i aktywności ucznia uwzględniania jest poprawność przedstawianych treści, stosowanie języka informatycznego, umiejętność wyciągania i uzasadniania swoich wniosków.

 

 

Ocena semestralna i końcowa
Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, ale jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych, a końcowa na podstawie ocen z pierwszego i drugiego semestru. Największy wpływ na ocenę semestralną lub końcową mają oceny ze sprawdzianów podsumowujących zamknięty dział programowy lub jego dużą część, o czym nauczyciel informuje uczniów.Nauczyciel może podać wagę poszczególnych ocen i w razie wątpliwości wystawiać ocenę śródroczną lub końcową jako średnią ważoną ocen cząstkowych.

 

 

Warunki uzyskania oceny (semestralnej lub rocznej) wyższej od proponowanej na miesiąc przed wystawieniem ocen

 1. W okresie od wystawienia propozycji oceny do wystawienia oceny semestralnej lub rocznej uczeń powinien uzyskiwać oceny cząstkowe (ze sprawdzianów, ćwiczeń, odpowiedzi ustnych, prac domowych i innych praz zleconych przez nauczyciela) wyższe od przewidywanej.
  2.       Uczeń ma prawo do jednokrotnej (dodatkowej) poprawy w formie pisemnej materiału obejmującego zakres co najmniej połowy prac klasowych w danym semestrze; o zakresie materiału decyduje nauczyciel.
  3.       W przypadku propozycji oceny rocznej niższej od oczekiwań ucznia i niższej oceny za I semestr nauczyciel może wskazać do jednokrotnej (dodatkowej) poprawy zakres materiału realizowanego w I semestrze.