Przedmiotowy system oceniania z matematyki
dla poziomu podstawowego i rozszerzonego

 

I Zasady i wymagania:

 1. Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy, który podlega kontroli przez nauczyciela.

 2. Uczeń przynosi na lekcje wskazane przez nauczyciela pomoce, takie jak podręcznik, zbiory zadań, przyrządy do kreślenia, kalkulator.

 3. Na lekcji ucznia obowiązuje zakaz korzystania z telefonu komórkowego, dyktafonu i innych urządzeń telekomunikacyjnych bez zgody nauczyciela.

 4. Uczeń ma obowiązek odrobić zadaną pracę domową, ale sam decyduje, ile zadań dodatkowo powinien rozwiązać, by w zadowalającym stopniu osiągnąć dane umiejętności. Po ewentualne wskazówki może zgłosić się do nauczyciela.

 5. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić bez podania przyczyny nieprzygotowanie do zajęć (nie dotyczy to pisania zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów ) lub brak pracy domowej. Uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi ten fakt na początku lekcji. W przeciwnym razie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 6. Uczeń po dłuższej (minimum tygodniowej) usprawiedliwionej nieobecności w szkole ma prawo nie być oceniany przez tydzień ze znajomości bieżącego materiału, realizowanego na lekcji w czasie nieobecności ucznia

 7. Ocena indywidualnej pracy ucznia dotyczy samodzielnie wykonanych przez ucznia zadań. Jeżeli uczeń korzysta na sprawdzianie pisemnym z telefonu komórkowego lub innych niedozwolonych materiałów (np. ściągi) albo oddaje do oceny pracę, która nie jest wykonana samodzielnie (np. plagiat), to otrzymuje ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub pracy.

 8. Uczeń, który opuści ponad 50% zajęć może nie być klasyfikowany.II Ogólne kryteria ocen

celujący– uczeń ma wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie rozwija swoje zainteresowania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje zadania nietypowe, bierze udział w konkursach matematycznych (olimpiadzie) i odnosi w nich sukcesy.

bardzo dobry– uczeń w pełni opanował materiał programowy, potrafi sprawnie rachować, samodzielnie rozwiązuje zadania i zdobywa wiedzę, zna definicje, twierdzenia i potrafi je stosować w zadaniach, posługuje się poprawnym językiem matematycznym, przeprowadza rozmaite rozumowania dedukcyjne.

dobry– uczeń ma wiedzę wykraczającą poza poziom podstawowy, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, wykazuje się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć, twierdzeń i algorytmów, posługuje się językiem matemat., sprawnie rachuje, przeprowadza proste rozumowania dedukcyjne;

dostateczny– uczeń opanował wiadomości na poziomie podstawowym, rozwiązuje zadania o średnim poziomie trudności, wykonuje proste obliczenia i przekształcenia matematyczne, stosuje poznane wzory i twierdzenia w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń i zadań;

dopuszczający– uczeń ma braki w wiadomościach na poziomie podstawowym, ale nie uniemożliwia to dalszego zdobywania wiedzy; potrafi samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonywać ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności, zna i rozumie najprostsze pojęcia i algorytmy, operuje najprostszymi obiektami abstrakcyjnymi;

niedostateczny– uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, co uniemożliwia dalsze zdobywanie wiedzy z matematyki, popełnia rażące błędy w rachunkach, nie potrafi wykonać prostych ćwiczeń i zadań.

 

 

III Formy kontroli i oceny pracy ucznia:

 1. prace klasowe i krótsze sprawdziany po każdym z działów, które są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem (minimum dwie w semestrze)

 2. kartkówki zapowiedziane lub nie z małej partii materiału (na bieżąco)

 3. testy diagnostyczne, formatywne i sumatywne

 4. odpowiedzi ustne (na bieżąco)

 5. ustne powtórzenia wiadomości zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem

 6. praca i aktywność na lekcji (na bieżąco)

 7. prace domowe i przygotowanie do zajęć (na bieżąco)

 8. udział i osiągnięcia w konkursach matematycznych

 9. samodzielnie przygotowane referaty i inne prace, np. prezentacje i programy komputerowe

 10. prace długoterminowe (maksimum jedna w semestrze)

Ad 1. Uczeń ma prawo do pisania jednej poprawy sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń, który przystępuje do poprawy, sam decyduje o jej oddaniu. Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika niezależnie od jej wysokości. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie był na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w terminie poprawy lub innym uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń nieobecny na pracy klasowej bez usprawiedliwienia musi napisać ją na najbliższej lekcji, jeśli nauczyciel uzna to za konieczne, albo w terminie poprawy, albo w innym wskazanym przez nauczyciela terminie.

Ad 2. Ocena z kartkówki nie podlega poprawie, chyba że nauczyciel zadecyduje inaczej. Uczeń nieobecny na kartkówce może być poproszony przez nauczyciela o jej napisanie wg zasad dla prac klasowych.

Ad 3. Test diagnostyczny przeprowadzany jest we wrześniu w klasie pierwszej i nie podlega ocenie. Testy formatywne cyklicznie badające przyrost wiedzy i umiejętności uczniów oceniane są zgodnie z kryteriami dla prac pisemnych i ocena ta nie podlega poprawie.
Testy sumatywne, badające poziom wiedzy i umiejętności ucznia na koniec kształcenia w liceum, tj. prace typu maturalnego i próbne matury w klasie trzeciej, organizowane i sprawdzane przez nauczyciela, oceniane są zgodnie z kryteriami dla prac pisemnych i ocena ta nie podlega poprawie. Próbne matury zewnętrzne nie podlegają ocenie.

Ad 4. i 5. Do odpowiedzi uczeń może zgłosić się sam lub być wskazany przez nauczyciela. Odpowiedzi ustne dotyczą materiału bieżącego, a po uprzedzeniu także materiału powtórzeniowego.

Ad 6. Praca na lekcji oraz dodatkowa praca domowa może być nagrodzona plusami, a następnie oceną bdb za 5 plusów (oceny: db za 4 plusy, dst za 3 plusy, dop. za 2 plusy wystawiane są na życzenie ucznia)

 

 

 

IV Ocena prac pisemnych (zadania są punktowane)

 • ndst (1) -poniżej 40%

 • dop (2) -od 40%,

 • dst (3) -od 60%,

 • db (4) -od 75%,

 • bdb (5) -od 90% ,

 • cel (6) –spełnione warunki oceny bdb i wykonane zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności

 

 

V Ocena prac pisemnych (zadania są punktowane) obejmujących więcej niż jeden dział i niepodlegających poprawie, tj. testów formatywnych, sumatywnych, próbnej matury i sprawdzianów zaliczających semestr

 • ndst (1) -poniżej 30%

 • dop (2) -od 30%,

 • dst (3) -od 50%,

 • db (4) -od 70%,

 • bdb (5) -od 85% ,

 • cel (6) -spełnione warunki oceny bdb i wykonane zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności

 


VI Ocena odpowiedzi ustnej

 • ndst (1): uczeń nie udziela odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela, nawet przy jego pomocy;

 • dop (2): uczeń udziela odpowiedzi na pytania i rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności;

 • dst (3): uczeń zna i rozumie podstawowe prawa matematyczne, rozumie tekst sformułowany w języku matematycznym, potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela udzielić odpowiedzi na postawione pytania, tylko częściowo wykazuje się samodzielnością;

 • db (4): uczeń spełnia wymagania podstawowe, prawidłowo wykorzystuje poznane własności i wzory, potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania typowe, prawidłowo formułuje myśli matematyczne;

 • bdb (5): uczeń spełnia wymagania podstawowe, prawidłowo interpretuje przy użyciu języka matematycznego poznane własności i wzory, samodzielnie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione pytania, zdobyta wiedzę potrafi stosować w nowych sytuacjach, samodzielnie rozwiązuje zadania rachunkowe i problemowe.

 • cel (6): uczeń prezentuje samodzielnie opracowane zagadnienie matematyczne, które wykracza poza program danej klasy (np dowód twierdzenia, analizę lub niestandardowe rozwiązanie problemu matematycznego)

 

 

 

VII Ocena semestralna/roczna

  1. Ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych I semestru a ocena roczna z oceny semestralnej i ocen cząstkowych II semestru, ale nie jest średnią arytmetyczną tych ocen.

  2. Największy wpływ na ocenę semestralna/roczną mają oceny za prace klasowe i sprawdziany, znaczący wpływ- oceny za kartkówki i wypowiedzi ustne. Inne oceny mogą wpłynąć na podwyższenie lub obniżenie tej oceny.

 

 

 

VIII Warunki uzyskania oceny (semestralnej lub rocznej) wyższej od proponowanej na miesiąc przed wystawieniem ocen

 1. W okresie od wystawienia propozycji oceny do wystawienia oceny semestralnej lub rocznej uczeń powinien uzyskiwać oceny cząstkowe (ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac domowych i innych praz zleconych przez nauczyciela) wyższe od przewidywanej.

 2. Uczeń ma prawo do jednokrotnej (dodatkowej) poprawy w formie pisemnej materiału obejmującego zakres co najmniej połowy prac klasowych w danym semestrze; o zakresie materiału decyduje nauczyciel

 3. W przypadku propozycji oceny rocznej niższej od oczekiwań ucznia i niższej oceny za I semestr nauczyciel może wskazać do jednokrotnej (dodatkowej) poprawy zakres materiału realizowanego w I semestrze.

 4. Po wyczerpaniu możliwości popraw uczeń uzyskuje ocenę semestralną lub roczną zgodnie z zapisem w punkcie VI.