Do zespołu przedmiotów humanistycznych należą:

– język polski

– historia

– filozofia

– historia i teraźniejszość

– plastyka

– muzyka

 

I. Ogólne zasady

1. Uczeń ma obowiązek przygotować się do lekcji w zakresie określonym przez nauczyciela. Ma również obowiązek w domu ćwiczyć umiejętności zdobyte w trakcie lekcji. Termin wykonania prac podany przez nauczyciela musi być bezwzględnie przestrzegany.

2. Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy, który w każdej chwili może być skontrolowany przez nauczyciela.

3. Uczeń przynosi na lekcję pomoce – podręcznik, materiały lub lekturę.

4. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Ilość nieprzygotowań (maksymalnie dwa w semestrze) regulują zasady oceniania danego przedmiotu.

5. Uczeń, który opuści ponad 50 % zajęć, może być nieklasyfikowany.

6. Uczeń jest informowany o pracy klasowej minimum na tydzień przed jej przewidywanym terminem. Termin zaplanowanego sprawdzianu jest zapisywany w dzienniku elektronicznym wraz z określeniem zakresu materiału.

7. Uczeń, który korzysta na pracy klasowej z pomocy niedozwolonych, otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.

8. Dwugodzinne pisemne prace klasowe z języka polskiego nie mogą być poprawiane.

9. Jeśli uczeń nie był obecny na pracy klasowej z przyczyn usprawiedliwionych, formę zaliczenia uzgadnia z nauczycielem; o zaliczeniu pracy klasowej musi być powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Jeśli przyczyny nieobecności nie były usprawiedliwione, nauczyciel może wymagać zaliczenia pracy klasowej na najbliższej lekcji.

10. Poprawy sprawdzianów muszą się odbyć w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od momentu oddania pracy.

11. Nienapisana praca klasowa traktowana jest jak ocena niedostateczna.

12. Braki wynikające z dłuższej choroby lub nieprzygotowanie zgłoszone przez ucznia nie zwalniają go z obowiązku uzupełnienia zaległości. Termin nadrobienia zaległości jest ustalany przez nauczyciela.

13. W czasie lekcji uczniowi nie wolno korzystać z telefonu komórkowego i innych elektronicznych urządzeń bez wyraźnej zgody nauczyciela.

14. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów posiadających pisemną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się i ocenia ich, uwzględniając zalecenia poradni.

II. Nauczyciel przestrzega systematyczności oceniania.

Każdy uczeń powinien otrzymać:

– przynajmniej jedną ocenę za odpowiedź ustną w semestrze ( może to być ocena za zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji)

– przynajmniej jedną ocenę w semestrze za kartkówki (mogą być to sprawdziany ze znajomości lektur lub przygotowania do lekcji)

– przynajmniej jedną ocenę w roku szkolnym za dłuższe formy wypowiedzi pisemnej

– przynajmniej dwie oceny w roku szkolnym za testy sprawdzające wiedzę

III. Ustalanie oceny semestralnej i rocznej

Ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych I semestru a ocena roczna z oceny semestralnej i ocen cząstkowych II semestru, ale nie jest średnią arytmetyczną tych ocen. Każda zdobyta przez ucznia ocena jest ważna. Tym niemniej, ustalając ocenę, która jest podsumowaniem pracy ucznia, nauczyciel różnicuje znaczenie ocen cząstkowych. Najważniejsze są oceny uzyskane za pracę, co do której nie ma wątpliwości, że była pracą samodzielną. Najwyższa rangę przypisuje się ocenom za wypracowanie i testy pisane w klasie oraz ocena za zaangażowanie. Rangę niższą mają pisane w domu, odpowiedzi ustne oraz oceny za kartkówki.

IV. Procentowe progi ocen obowiązujące na testach sprawdzających wiedzę

40% – 59% – dopuszczający

60% – 74% – dostateczny

75% – 89% – dobry

90% – 100% – bardzo dobry

V. Warunki uzyskania oceny (semestralnej lub rocznej) wyższej od proponowanej na miesiąc przed wystawieniem ocen

1. W okresie od wystawienia propozycji oceny do wystawienia oceny semestralnej lub rocznej uczeń powinien uzyskiwać oceny cząstkowe ( ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac domowych i innych prac zleconych przez nauczyciela) wyższe od przewidywanej.

2. Uczeń ma prawo do jednokrotnej (dodatkowej) poprawy w formie pisemnej materiału obejmującego zakres co najmniej połowy materiału literackiego w danym semestrze; o zakresie materiału decyduje nauczyciel.

JĘZYK POLSKI

Na języku polskim oceniane są:

– wiadomości, których zakres wyznacza realizowany przez nauczyciela program nauczania. Za kluczowe dla przedmiotu uznaje się wiadomości wynikające ze znajomości przewidzianych dla określonego etapu kształcenia lektur obowiązkowych. Wymagana jest także znajomość pojęć i definicji z historii i teorii literatury oraz nauki o języku,

– umiejętności, które szczegółowo określone zostały w wymaganiach edukacyjnych dla każdej klasy,

– postawy, przez które rozumie się stopień zaangażowania ucznia w proces kształcenia.

Obszary uczniowskiej aktywności:

1. Odpowiedź ustna

Przez odpowiedź ustną rozumie się: kilkuzdaniowe wypowiedzi na lekcji, zabranie głosu w dyskusji, prezentację przygotowaną w domu na wcześniej zadany temat. Do odpowiedzi ustnej uczeń może zgłosić się sam lub być wywołany przez nauczyciela. Odpowiedzi ustne dotyczą materiału bieżącego i, po uprzedzeniu, także materiału powtórzeniowego.

Ocena wypowiedzi ustnych:

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej

Ocena dopuszczająca i dostateczna

Ocena dobra i bardzo dobra

Zawartość merytoryczna wypowiedzi

– przywołanie właściwego materiału rzeczowego

– dowiedzenie zrozumienia tematu

– przywołanie argumentów przynajmniej częściowo przydatnych

– poprawne, choć ogólnikowe wnioski

– interpretacja przywołanych informacji,

– związek całej wypowiedzi z tematem,

– poprawne zastosowanie materiału rzeczowego w funkcji argumentacyjnej,

– hierarchizacja argumentów, trafne sądy i wnioski

Kompozycja

– wypowiedź na ogół spójna i uporządkowana

– logiczny ciąg wypowiedzi może ulegać zaburzeniu

– wypowiedź zawiera wyraźnie postawioną tezę, argumenty, wnioski, sądy

Język

– przestrzeganie zasad poprawności właściwych dla języka mówionego

– wypowiedź komunikatywna

– nieliczne błędy językowe

– bogate słownictwo,

– przestrzeganie etykiety językowej, – stosowanie terminologii naukowej

2. Pisanie kartkówek zapowiedzianych lub nie – z przygotowania do lekcji lub małej partii materiału.

3. Pisanie testów sprawdzających wiedzę.

Ocena testów: progi procentowe ocen obowiązują takie, jak w zasadach ogólnych.

4. Pisanie wypowiedzi argumentacyjnej i interpretacji tekstu poetyckiego.

Wypowiedź argumentacyjna i interpretacja tekstu poetyckiego, zwane dalej wypracowaniami, oceniane są zgodnie z kryteriami ustalonymi przez CKE.

 1. Praca może uzyskać ocenę pozytywną, jeśli spełnia formalne warunki:

 1. nie występuje błąd kardynalny

 2. jest odwołanie do lektury obowiązkowej

 3. praca jest wypowiedzią argumentacyjną (a nie np.: streszczeniem)

 1. Przy ocenie pisemnej wypowiedzi argumentacyjnej bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 1. wykorzystanie i potwierdzenie znajomości wybranej lektury obowiązkowej

 2. funkcjonalnie wykorzystane konteksty

 3. umiejętność budowania argumentów

 4. funkcjonalność kompozycji

 5. poprawność językową – stylistyczną i gramatyczną

 6. poprawność ortograficzną

5. Próbna matura

Ocena z matury próbnej traktowana jest jak ocena cząstkowa, równoważna z ocenami ze sprawdzianów z wiedzy. Z próbnej matury uczeń może uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym 20 punktów z czytania ze zrozumieniem, 50 punktów z wypracowania. Z próbnej matury uczeń uzyskuje jedną ocenę.

Przyporządkowanie uzyskanych przez ucznia punktów z próbnej matury ocenom szkolnym na poziomie podstawowym jest następujące:

30% – 59% – dopuszczający 21 – 41 punktów – dopuszczający

60% – 74% – dostateczny 42 – 51 punktów – dostateczny

75% – 89% – dobry 52 – 62 punkty – dobry

90% – 100% – bardzo dobry 63 – 70 punktów – bardzo dobry

7. Zaangażowanie w pracę na lekcji.

Wyniki obserwacji zaangażowania ucznia w pracę na lekcji odnotowywane są za pomocą znaków dodatnich:

dziesięć znaków dodatnich – bardzo dobry

ALTERNATYWNE SPOSOBY OCENIANIA

Nauczyciel może na początku roku szkolnego podjąć decyzję o innym sposobie oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. Nauczyciel może wprowadzić punktowy system oceniania, zamiast tradycyjnego systemu ocen. Ocena klasyfikacyjna oraz roczna pozostaje przyznawana w tradycyjnej skali, tj. od niedostatecznej do celującej, będzie jednak wyliczana na podstawie sumy punktów uzyskanej przez ucznia w ciągu semestru I (dla oceny śródrocznej) oraz w skali roku (dla oceny rocznej).

O ocenie śródrocznej oraz rocznej decyduje suma punktów, uzyskanych przez ucznia w trakcie weryfikacji zdobytej wiedzy i umiejętności, poprzez:

 • Wypracowania klasowe (0-35 punktów)

 • Testy z epok (0-20 punktów)

 • Sprawdziany (0-10/0-20 punktów)

 • Kartkówki (0-5 punktów)

 • Odpowiedzi ustne (0-5 punktów)

 • Projekty (według decyzji nauczyciela)

 • Działania dodatkowe (według decyzji nauczyciela)

Na początku roku szkolnego nauczyciel ustala sumę punktów semestralną oraz roczną (roczna suma punktów jest zatem sumą z semestru I oraz semestru II roku szkolnego). Uczeń zdobywa punkty uczestnicząc w wyżej wymienionych formach sprawdzenia wiedzy i umiejętności. Podczas klasyfikacji śródrocznej i rocznej uczeń zdobywa ocenę na podstawie procentowego wyliczenia zdobytych punktów w stosunku do ilości wszystkich punktów, które można było zdobyć w danym semestrze/roku.

100% + – celująca

100% – 90% – bardzo dobra

89% – 75% – dobra

74 % – 60% – dostateczna

59% – 35% – dopuszczająca

34% – 0% – niedostateczna

W trakcie trwania roku szkolnego uczeń może zdobyć dodatkowe punkty, uczestnicząc w projektach, wykonując pracę dodatkową lub zdobywając znaczące miejsca w konkursach. O ilości przyznanych punktów za prace oraz dodatkowe działania decyduje nauczyciel.

Ilość wszystkich przyznanych uczniowi punktów w trakcie trwania semestru czy roku szkolnego może być wyższa od ustalonej ilości punktów przyznawanych za formy sprawdzania wiedzy i umiejętności. W takim wypadku uczeń może otrzymać ocenę celującą z przedmiotu.

Ustalona na początku roku szkolnego ilość punktów może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nauczyciela, takich jak: wycieczki klasowe, uroczystości, wprowadzenie nauczania zdalnego, choroba nauczyciela i inne. W takim wypadku procentowa wartość, na podstawie której wystawiona zostanie ocena śródroczna lub roczna ucznia, wyliczona będzie na podstawie sumy punktów pochodzącej ze sprawdzianów, które faktycznie się odbyły w danym okresie klasyfikacyjnym.

Nieobecność na sprawdzianie oraz nienapisanie danego sprawdzianu w kolejnym terminie uniemożliwi uczniowi zdobycie sumy punktów z tego sprawdzianu.

Nauczyciel, w razie potrzeby, może, poza ustaloną sumą punktów, zorganizować dodatkowe sprawdziany, szczególnie dla uczniów chcących poprawić swój ostateczny bilans punktów.

Uczeń może poprawiać dany sprawdzian tylko raz.

Punkty otrzymane z poprawy danego sprawdzianu zastępują punkty otrzymane na danym sprawdzianie przed jego poprawą. Punkty nie sumują się.

Nauczyciel nie może odjąć uczniowi uzyskanych wcześniej punktów.

FILOZOFIA

Ocenie podlega:

 • aktywność na lekcji;

 • prawidłowe stosowanie pojęć w odpowiednim kontekście i posługiwanie się terminami fachowymi;

 • prace domowe – przygotowanie materiałów do lekcji (referaty, prezentacje), przeczytanie zadanej lektury;

 • umiejętność analizy i twórczej interpretacji tekstów;

 • prace klasowe;

 • kartkówki;

 • odpowiedzi ustne. Odpowiedź ustna może obejmować treści trzech ostatnich lekcji, za wyjątkiem lekcji powtórzeniowej, kiedy to nauczyciel wskazuje zakres materiału, którego ma dotyczyć powtórzenie, przez co zobowiązuje uczniów do przygotowania się z tego zakresu materiału. Szczególną formą odpowiedzi ustnej może być wygłoszenie referatu na umówiony z uczniem wcześniej temat.

Wymagania na ocenę:

Celująca – poszerzona znajomość tematów przewidzianych w programie, dobre opanowanie umiejętności dyskutowania, argumentacji i analizy, indywidualne zainteresowania, umiejętność formułowania własnych ocen i uzasadniania wniosków, aktywność na lekcji, pogłębiona i poprawna analiza problemów formułowanych w pracach pisemnych, przygotowanie referatu na wybrany temat.

Bardzo dobra – dobra znajomość tematów przewidzianych w programie, dobre opanowanie umiejętności dyskutowania, argumentacji i analizy, umiejętność formułowania własnych ocen i uzasadniania wniosków, aktywność na lekcji, poprawna analiza problemów formułowanych w pracach pisemnych.

Dobra – znajomość tematów przewidzianych w programie, opanowanie umiejętności dyskutowania, często odpowiednia argumentacja i analiza, umiejętność formułowania własnych ocen i w miarę precyzyjnego uzasadniania wniosków, aktywność na lekcji, poprawność strukturalna w pracach pisemnych.

Dostateczna – pobieżna znajomość tematów przewidzianych w programie, opanowanie umiejętności dyskutowania, choć często bez właściwej argumentacji i analizy, poprawność strukturalna w pracach pisemnych, choć bez właściwej argumentacji i analizy.

Dopuszczająca – znajomość tematów określonych w programie ze znacznymi brakami, podstawowa umiejętność dyskusji, uczestnictwo w zajęciach.

Niedostateczna – brak podstawowych umiejętności i wiadomości, brak zainteresowania procesem dydaktycznym, lekceważenie obowiązków szkolnych.

Ocena testów: progi procentowe ocen obowiązują takie, jak w zasadach ogólnych.