Przedmiotowy system oceniania ma na celu kontrolę i ocenianie działań dydaktyczno-wychowawczych. Podstawowym warunkiem oceniania jest bieżąca i systematyczna ocena postępów ucznia, możliwe duże zobiektywizowanie samej oceny oraz kładzenie nacisku na jej aspekt wychowawczy i motywujący do podejmowania wysiłków samokształcenia.

Na zajęciach katechezy ocenie ucznia podlega wiedza religijna, zaangażowanie w przebieg katechezy, w cały proces katechetyczny, znajomość poznanych wiadomości, aktywność w czasie lekcji oraz realizacja zadań społecznych, apostolskich wypływających celów katechezy.

Skala ocen obejmuje obszar aktywności ucznia, sprawności i umiejętności w posługiwaniu się zdobytą wiedzą oraz postawą chrześcijańską odzwierciedlającą posiadaną wiedzę religijną.

Ocena celująca (6)
1. Uczeń posiada wiadomości pozaprogramowe, nieobowiązkowe.
2. Samodzielnie wykorzystuje wiedzę w sytuacjach problemowych.
3. Wykazuje się bardzo dobrą wiedzą religijną, znajomością Pisma Świętego.
4. Udziela się w pracy katechetycznej i poza nią.
5. Jest bardzo aktywny i twórczy.
6. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę na innych przedmiotach.
7. Chętnie bierze udział w konkursach, olimpiadach.
8. Konsekwentnie i solidnie wykonuje zadane prace.
9. Potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą ze zrozumieniem.
10. Wykazuje się bardzo dobrą postawą chrześcijańską.
11. Jest zawsze przygotowany na zajęcia.

Ocena bardzo dobra (5)
1. Uczeń wyczerpująco opanował treści programowe.
2. Konsekwentnie wykonuje zadaną pracę.
3. Aktywnie uczestniczy w zajęciach.
4. Potrafi przedstawić zdobyte wiadomości.
5. Uczy się systematycznie zadanych treści i jest przygotowany na każdą lekcję.
6. Wykazuje zainteresowanie na katechezie, w której bierze czynny udział.
7. Aktywnie pracuje w zajęciach grupowych i daje innym przykład.
8. Uczestniczy w konkursach, olimpiadach.

Ocena dobra (4)
1. Uczeń opanował treści programowe w stopniu dobrym.
2. Konsekwentnie wykonuje zadaną pracę.
3. Jest przeważnie przygotowany na lekcje.
4. Okazuje pozytywne zainteresowanie katechezą.
5. Jest średnio aktywny.
6. Przyswaja zadane treści.
7. Wnosi pozytywny wkład w pracę grupy.

Ocena dostateczna (3)
1. Uczeń opanował materiał w stopniu zadawalającym.
2. Wykonuje swoją pracę średnio konsekwentnie.
3. Wnosi pewien wkład w pracę grupy.
4. Zdarza się, że odrywa się od zadanej pracy.
5. W średnim stopniu przyswaja wiadomości i przygotowuje zadane modlitwy.
6. W małym stopniu udziela się na lekcji.
7. Rzadko współpracuje z innymi uczniami.
8. Jego postawa chrześcijańska nie zawsze jest zadawalająca.

Ocena dopuszczająca (2)
1. Uczeń posiada sporo braków w opanowanym materiale.
2. Nie wykonuje zadanej pracy.
3. Rzadko jest przygotowany z zadanych treści.
4. Często dyskutuje nie na temat.
5. Nie wnosi pozytywnego wkładu w zajęcia.
6. Wykazuje nikłe zainteresowanie tematami katechezy.
7. Nie jest wzorem dla innych uczniów.
8. Nie reprezentuje sobą postaw chrześcijańskich.

Ocena niedostateczna (1)
1. Uczeń nie potrafi wykazać się podstawową wiedzą programową.
2. Nie wykonuje zadanej pracy i nie przygotowuje się z zadanych treści.
3. Nie przygotowuje się na zajęcia.
4. Nie potrafi wykorzystać przedstawionych na zajęciach treści.
5. Przeszkadza na lekcji.
6. Często jest nieobecny.
7. Jego zachowanie nie jest przykładem postawy chrześcijanina.
8. Nie wykazuje zainteresowania zajęciami i nie angażuje się w pracę katechetyczną.

Treści odpowiadające wymaganiom na wyżej wymienione oceny są zawarte w planach wynikowych dla poszczególnych klas.

Sposoby i formy oceniania:
a) prace pisemne:
– test podsumowujący wiadomości uczniów po zakończeniu działu; uczeń o takiej formie sprawdzianu poinformowany jest tydzień wcześniej; taka forma pracy poprzedzona jest lekcją powtórkową,
– kartkówki są pisemną formą odpowiedzi, obejmującą zakres tematyczny trzech ostatnich lekcji; taka forma sprawdzenia wiadomości nie musi być wcześniej zapowiedziana,
– prace literackie, w których oceniana jest treść merytoryczna czyli oddanie istoty treści tematu oraz sposób wykonania pracy, czyli wrażenia estetyczne,
– w sprawdzianach lub testach zachowuje się następującą proporcję punktów:
1. – ocena niedostateczna – 0 – 30% wszystkich punktów,
2. wymagania konieczne – ocena dopuszczająca – 30% – 50% wszystkich punktów,
3. wymagania podstawowe – ocena dostateczna – 51% – 70% wszystkich punktów,
4. wymagania rozszerzające – ocena dobra – 71% – 90% wszystkich punktów,
5. wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra – 90% – 100% wszystkich punktów,
6. wymagania wykraczające – ocena celująca – należy zdobyć 100% wszystkich punktów oraz rozwiązać zadania dodatkowe.

b) odpowiedź ustna obejmuje:
– zakres wiadomości z trzech ostatnich lekcji,
– zadane uczniom modlitwy.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole podczas pisania sprawdzianu lub testu jest on zobowiązany napisać go w czasie dwóch tygodni od powrotu do zajęć szkolnych.

Zeszyt ucznia podlega kontroli i ocenie nauczyciela. Sprawdzana jest treść, estetyka i forma prowadzenia. Konsekwencją trzykrotnego braku zeszytu w ciągu jednego półrocza jest otrzymanie oceny niedostatecznej.

Uczeń i jego rodzice są zawiadamiani o wynikach edukacyjnych poprzez zapis oceny w dzienniku elektronicznym lub w zeszycie.

Poszczególne oceny dają obraz pracy ucznia na katechezie i są podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i końcoworocznej.