PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W LICEUM

 

 Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W
wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem
duszpasterskim, czyli ideałem życia chrześcijańskiego.W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:
1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania.
2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodziców na ich
zapotrzebowanie lub gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły).
3. Instruktywność – wskazanie na występujące braki.
4. Mobilizacja do dalszej pracy.


Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:
1. Kontrola wstępna (dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności w początkowej fazie
kształcenia).
2. Kontrola bieżąca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kształcenia).
3. Kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia).
4. Kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od zakończenia
procesu).


Metody kontroli i oceny:
1. Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się Pismem Świętym,
ćwiczenia praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.).Sposoby oceniania:
Wartościowanie gestem, słowem, mimiką, stopniem.Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 
1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.
2. Zainteresowanie przedmiotem.
3. Stosunek do przedmiotu.
4. Pilność i systematyczność.
5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.
6. Postawa.
Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz
także wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju
zainteresowań, motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli,
odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości,
kultury osobistej, zgodności postępowania z  przyjętą wiarą.


Ocenie podlegają:
1. Pisemne prace kontrolne dwa razy w ciągu semestru, obejmujące więcej niż
trzy jednostki lekcyjne, zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
sprawdzane przez nauczyciela do dwóch tygodni. Ponadto karkówki; zakres ich materiału
powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał podstawowy.
Pisemne prace kontrolne są do wglądu uczniów, a rodziców na ich zapotrzebowanie.
Nauczyciel ma prawo do niepodawania terminu prac kontrolnych, jeżeli uczniowie
dezorganizują proces oceny osiągnięć przez absencję, ucieczki z lekcji itp.
2. Odpowiedzi ustne z zakresu trzech ostatnich lekcji.
3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.
4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco.
5. Ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi
ustnej lub pisemnej.
6. Zeszyt: sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela. Jeden raz w
semestrze kompleksowa ocena zeszytu. 
7. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności: osiągnięcia ucznia zapisywane w
kartach obserwacyjnych prowadzonych przez nauczyciela religii.
8. Przygotowanie do poszczególnych katechez.
9. Korzystanie z Pisma Świętego i innych materiałów katechetycznych.
10. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o
charakterze religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, udział w
konkursach religijnych, współpraca ze wspólnotą parafialną.
11. Inne możliwości stwarzające podstawę oceniania.Ilość ocen: 
W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej trzy oceny
cząstkowe.

Poprawianie: 
Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów połączone z
możliwością poprawiania. W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach poprawianie
może odbywać się bezpośrednio przed wystawianiem oceny semestralnej lub
końcoworocznej. Przeprowadza się je według ustaleń osób zainteresowanych w
terminie i z zakresu wskazanego przez nauczyciela religii z zastosowaniem formy pisemnej
lub ustnej.


Klasyfikacja: 
Uczeń może być niesklasyfikowany z religii, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia
oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym
planie edukacji. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności
może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
Przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej przyjmuje się następujące zasady:
ocena nie będzie miała charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych;
znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane (w semestrze lub w ciągu
całego roku szkolnego) z prac kontrolnych, dłuższych wypowiedzi, referatów, o ile
prezentacja ich przyjmie formę wypowiedzi ustnej oraz innych form pracy o charakterze
samodzielnym. Uczeń, który przystąpi do olimpiady czy konkursu religijnego i pomyślnie
ukończy co najmniej etap szkolny, będzie mógł uzyskać podniesienie oceny
końcoworocznej o jeden stopień.  

Oceny cząstkowe, semestralne i końcoworoczne według skali:
– celujący (6),
– bardzo dobry (5),
– dobry (4),
– dostateczny (3),
– dopuszczający (2),
– niedostateczny (1).

Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów oraz zastosowanie
ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów

 Ocena NIEDOSTATECZNA
Katechizowany:
• Wykazuje rażący brak wiadomości programowych.
• Wykazuje brak jedności logicznej między wiadomościami.
• Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.
• Przejawia nieumiejętność stosowania wiedzy.
• Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy.
• Posiada niepoprawny styl wypowiedzi.
• Nie wykazuje się znajomością pacierza.
• Nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcję.
• Lekceważy przedmiot.
• Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji.
• Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych.
• Opuszcza lekcje religii.
• Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną.
Wymagania konieczne Uwarunkowania osiągania oceny DOPUSZCZAJĄCEJ
Katechizowany:
• Opanował konieczne pojęcia religijne.
• Posiada luźno zestawiony poziom wiadomości programowych.
• Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności.
• Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień.
• Przejawia brak podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk.
• Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.
• Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi, posiada
trudności w wysławianiu.
• Prowadzi zeszyt.
• Posiada problemy ze znajomością pacierza.
• Wykazuje poprawny stosunek do religii.
• Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą.


Wymagania podstawowe 

Uwarunkowania osiągania oceny DOSTATECZNEJ
Katechizowany: 
• Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności.
• Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii.
• Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi.
• Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela.
• Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela.
• W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy.
• Komunikuje wiedzę wybiórczo.
• Wykazuje się podstawową znajomością pacierza.
• W zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych.
• Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem.
• Stara się uczestniczyć w życiu parafii.
• Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące ocenę dostateczną.

Wymagania rozszerzające 

Uwarunkowania osiągania oceny DOBREJ
Katechizowany:
• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej.
• Opanował materiał programowy z religii.
• Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi.
• Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane przez nauczyciela.
• Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowanych przez nauczyciela.
• Podczas wypowiedzi nie popełnia rażących błędów stylistycznych.
• Wykazuje się dobrą znajomością pacierza.
• W zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe.
• Podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne) i korzysta z nich.
• Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii.
• Jest zainteresowany przedmiotem.
• Włącza się w przeżycia i dynamikę roku liturgicznego.
• Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.
• Postawa ucznia nie budzi wątpliwości.
• Stara się być aktywnym podczas lekcji.
• Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą.


Wymagania dopełniające 

Uwarunkowania osiągania oceny BARDZO DOBREJ
Katechizowany:
• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej.
• Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii.
• Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ.
• Właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez ingerencji nauczyciela.
• Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.
• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi.
• Posiada pełną znajomość pacierza.
• Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.
• Aktywnie uczestniczy w religii.
• Postępuje bez żadnych zastrzeżeń.
• Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.
• Chętnie i systematycznie uczestniczy w życiu parafii.
• Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego.
• Stara się być świadkiem wyznawanej wiary.
• Inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą.

Wymagania ponadprogramowe

Uwarunkowania osiągania oceny CELUJĄCEJ
Katechizowany:
• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.
• Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji.
• Prezentuje wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.
• Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.
• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną.
• Angażuje się w pracach pozalekcyjnych, np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne itp.
• Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.
• Twórczo uczestniczy w życiu parafii, np. należy do organizacji i ruchów katolickich, uczestniczy w pielgrzymkach itp.
• Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń.
• Poznane prawdy wiary stosuje w życiu.
• Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą.                 
 • Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.
• Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji.
• Prezentuje wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.
• Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.
• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną.
• Angażuje się w pracach pozalekcyjnych, np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne itp.
• Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.
• Twórczo uczestniczy w życiu parafii, np. należy do organizacji i ruchów katolickich, uczestniczy w pielgrzymkach itp.
• Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń.
• Poznane prawdy wiary stosuje w życiu.
• Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą