Na ocenę końcową ( semestralną lub roczną ) składają się następujące elementy: 

 

 


1. Frekwencja na zajęciach.
– obecność na wszystkich zajęciach – 6
– 3 nieusprawiedliwione – 5
– 6 nieusprawiedliwionych – 4
– 9 nieusprawiedliwionych – 3
– 12 nieusprawiedliwionych – 2 

 

2. Aktywność i postawa ucznia.
– odpowiedni strój oraz obuwie sportowe
– poszanowanie szkolnego sprzętu sportowego
– zaangażowanie w trakcie lekcji
– udział w zawodach szkolnych i międzyszkolnych
– sportowe osiągnięcia osiągane w klubie sportowym
– udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych w ramach SKS 

 

3. Ocena z testów ogólnej sprawności fizycznej.
Testy mierzące poziom poszczególnych cech motorycznychwykonywane są na początku roku szkolnego i pod koniecdrugiego semestru. 

 

4. Ocena umiejętności technicznych z poszczególnych dyscyplinsportowych.
Na początku semestru nauczyciel informuje uczniów,które elementy techniczne będą oceniane pod koniec semestru. 

 

5. Ocena za wiedzę; zasady rozgrywania poszczególnych dyscyplin,sposób dokonywania pomiarów w konkurencjach wymiernych,podstawy sędziowania i przepisy sportowych gier zespołowych. 

 

6. Ocena za prawidłowe prowadzenie rozgrzewki na początku lekcji.Prawidłowa systematyka, ćwiczenia odpowiadające tematowi zajęć,właściwa kolejność ćwiczeń.