Przedmiotowy System Oceniania uwzględnia główne systemy wartości określone Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów.

 1. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

  1. Odpowiedź ustna – przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich tematów;

  2. Kartkówka obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów, nie wymaga wcześniejszego zapowiadania;

  3. Sprawdzian – odpowiedź pisemna przeprowadzana po zakończeniu każdego działu;

  4. Ocena pracy wykonanej przez ucznia (zadanie domowe)

  5. Praca na lekcji

  6. Ocena zeszytu przedmiotowego

  7. Ocena zeszytu ćwiczeń

  8. Prace dodatkowe (schematy, plansze, wykresy, rysunki itp.)

W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na

oceny cyfrowe wg kryteriów:

100% – 90% – ocena bardzo dobra

89% – 75% – ocena dobra

74% – 60% – ocena dostateczna

59% – 40% – ocena dopuszczająca

39% – 0% – ocena niedostateczna

 1. Formy poprawy oceny, wystawienie oceny semestralnej i końcowej:

  1. nauczyciel ustala termin sprawdzianu przynajmniej 1 tydzień wcześniej (zapisuje w dzienniku);

  2. nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie do 2 tygodni;

  3. uczeń ma możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie do 2 tygodni;

  4. uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w terminie do 2 tygodni od powrotu do szkoły;

  5. wydłużenie terminu zaliczenia sprawdzianu może nastąpić tylko z istotnych powodów (długotrwała choroba, pobyt w szpitalu);

  6. ocenę z poprawy wpisuję się obok oceny uzyskanej wcześniej tylko jeśli jest wyższa;

  7. uczeń ma prawo do jednokrotnej (dodatkowej) poprawy w formie pisemnej materiału obejmującego zakres danego semestru lub roku szkolnego, jeśli chce uzyskać ocenę semestralną lub roczną wyższą od proponowanej;

  8. ocenę za pierwszy semestr uczeń może poprawić w drugim semestrze w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 1. Dodatkowe informacje:

  1. zabronione jest na sprawdzianach, kartkówkach korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych;

  2. uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika, prowadzenia zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń;

  3. uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to sprawdzianów i kartkówek zapowiedzianych):

   • 1 raz w semestrze przy 1-2 h zajęć w tygodniu;

   • 2 razy w semestrze przy 3h i więcej w tygodniu;

 1. Sposoby informowania uczniów.

Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z PSO. Wszystkie oceny oparte o opracowane kryteria są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców – są zapisane w dzienniku. Sprawdziany i inne prace pisemne są przechowywane w szkole do końca semestru.

 1. Sposoby informowania rodziców.

O ocenach cząstkowych informuje się rodziców poprzez dziennik, na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami, udostępniając zestawienie ocen. Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywana zgodnie z procedurą WSO.

 1. Kryteria dla danej oceny:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

– posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,

– formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk,

– proponuje rozwiązana nietypowe,

– osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu wyższym niż szkolny;

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

– opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

– stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,

– wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł wiedzy,

– biegle, samodzielnie rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

– opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

– poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów,

– samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,

– korzysta z układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych źródeł wiedzy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

– opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności,

– korzysta z pomocą nauczyciela ze źródeł wiedzy,

– poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu typowych zadań i problemów,

– rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

– ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem,

 • z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

– nie posiada podstawowego minimum wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania przedmiotu,

 • nie jest w stanie rozwiązać zadania z pomocą nauczyciela,

 • dokonał działań nie dozwolonych: ściąganie, plagiat, praca niesamodzielna.