PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

chemia, biologia, geografia, EDB

Przedmiotowy System Oceniania uwzględnia główne systemy wartości określone w Statucie I LO. Obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów.

 1. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

  1. Odpowiedź ustna – przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji

  2. Kartkówka – obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji, nie wymaga wcześniejszego zapowiadania

  3. Sprawdzian – odpowiedź pisemna przeprowadzana po zakończeniu działu

  4. Ocena pracy wykonanej przez ucznia (zadanie domowe)

  5. Praca na lekcji

  6. Ocena zeszytu przedmiotowego

  7. Ocena zeszytu ćwiczeń

  8. Prace dodatkowe (schematy, plansze, wykresy, rysunki itp.)

W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę procentową przeliczaną na oceny wg kryteriów:

niedostateczny – poniżej 40%

dopuszczający – od 40%

dostateczny – od 60%

dobry – od 75%

bardzo dobry – od 90%

celujący – spełnione warunki oceny bardzo dobrej i wykonane zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności.

 1. Formy poprawy oceny, wystawienie oceny śródrocznej i końcowej:

  1. nauczyciel ustala termin sprawdzianu przynajmniej 1 tydzień wcześniej (zapisuje w dzienniku);

  2. nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie do 2 tygodni;

  3. uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianu w terminie do 2 tygodni;

  4. uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w terminie do 2 tygodni od powrotu do szkoły;

  5. wydłużenie terminu zaliczenia sprawdzianu może nastąpić tylko z istotnych powodów (długotrwała choroba, pobyt w szpitalu);

  6. ocenę z poprawy wpisuję się obok oceny uzyskanej wcześniej tylko jeśli jest wyższa;

  7. uczeń ma prawo do jednokrotnej (dodatkowej) poprawy w formie pisemnej materiału obejmującego zakres danego półrocza lub roku szkolnego, jeśli chce uzyskać ocenę śródroczną lub roczną wyższą od proponowanej;

  8. ocenę śródroczną uczeń może poprawić w drugim półroczu w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 1. Dodatkowe informacje:

  1. zabronione jest na sprawdzianach, kartkówkach korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych;

  2. uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika, prowadzenia zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń;

  3. uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to sprawdzianów i kartkówek zapowiedzianych):

   • 1 raz w półroczu przy 1-2 h zajęć w tygodniu,

   • 2 razy w półroczu przy 3h zajęć i więcej w tygodniu;

 2. Sposoby informowania uczniów.

Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z PSO. Wszystkie oceny oparte o opracowane kryteria są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców – są zapisane w dzienniku. Sprawdziany i inne prace pisemne są przechowywane w szkole do końca półrocza.

 1. Sposoby informowania rodziców.

O ocenach bieżących informuje się rodziców poprzez dziennik, na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami, udostępniając zestawienie ocen. Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywana zgodnie z procedurą zawartą w Statucie I LO.

 1. Kryteria dla danej oceny:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

– opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

– formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk,

– proponuje rozwiązana nietypowe, samodzielnie i w sposób twórczy,

– osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu wyższym niż szkolny;

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

– opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

– stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,

– wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł wiedzy,

– biegle, samodzielnie rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności;

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

– opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

– poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów,

– samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,

– korzysta z układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych źródeł wiedzy;

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

– opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

– korzysta z pomocą nauczyciela ze źródeł wiedzy,

– poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu typowych zadań i problemów,

– rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności;

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

– ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej,

 • z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

– nie posiada podstawowego minimum wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej,

 • nie jest w stanie rozwiązać zadania z pomocą nauczyciela,

 • braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu.