1.       Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności ujęte w wymaganiach programowych.
2.       Wykaz umiejętności i wiadomości – z uwzględnieniem poziomów wymagań programowych – jest podany do wiadomości uczniów na początku roku szkolnego.
3.       Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ucznia zaprezentowane przez: prace klasowe, odpowiedzi ustne, ćwiczenia w grupach podczas zajęć, aktywność na zajęciach, referaty, projekty uczniowskie.
4.       Kryteria szczegółowe podanych form oceniania przedstawiane będą przed przystąpieniem do sprawdzania umiejętności i wiadomości.
5.       Terminy prac pisemnych będą z uczniami uzgadniane z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym.
6.       Podane formy kontroli są obowiązkowe. W przypadku nieobecności w ustalonym terminie uczeń zalicza dane treści programowe w czasie 2 tygodni od rozdania sprawdzonych prac przez nauczyciela. Poprawa jest dobrowolna i może mieć miejsce w terminie 2 tygodni od rozdania sprawdzonych prac.Oceny uzyskane z innych niż prace klasowe form sprawdzania wiedzy i umiejętności nie podlegają poprawie. Prace klasowe testowe bądź opisowe realizowane będą po zakończeniu każdego z przewidzianych w programie modułów. Terminy  prac w formie projektu i referaty ustalane będą indywidualnie z uczniem lub grupą uczniów i realizowane w czasie nie krótszym niż miesiąc. Inne formy kontroli wynikać będą z organizacji pracy przez nauczyciela, potrzeb procesu kształcenia oraz specyfiki poszczególnych klas. Nie będą one zapowiadane.
7.       Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Zabronione jest korzystanie w czasie zajęć z telefonów komórkowych. Wykorzystywanie ściąg, porozumiewanie się z  kimkolwiek podczas sprawdzianu oznacza wystawienie oceny niedostatecznej.
8.       Za aktywność ucznia uważa się:
–          wystąpienia na lekcjach nowych wskazujące na znajomość zagadnienia bądź jego elementów;
–          wypracowywanie wniosków na podstawie tekstów źródłowych, wykresów, tabel itp.;
–          udział w formach dramowych, dyskusji.Nie będzie stosowana skala plusów czy punktów, oceny wystawiane będą po każdej lekcji osobom najbardziej zaangażowanym wskazywanym przez nauczyciela i klasę. W ciągu roku uczeń musi zdobyć minimum 3 oceny z aktywności.
9.       Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności:
Ø      Ocena niedostateczna – luki w wiadomościach ucznia są trudne do uzupełnienia przede wszystkim ze względu na jego bierność, brak systematyczności i chęci do pracy; uczeń nie wykonuje poleceń, nie przygotowuje się do zajęć, nie wykonuje nawet prostych zadań przy pomocy nauczyciela czy kolegów;
Ø      Ocena dopuszczająca – uczeń posiada spore braki w wiadomościach i umiejętnościach wynikające często z wysokiej absencji lub braku aktywności, ale przy pomocy nauczyciela jest w stanie je nadrobić; wykonuje proste zadania przy zastosowaniu podstawowych wiadomości;
Ø      Ocena dostateczna – wiedza i umiejętności ucznia są fragmentaryczne, a przez to trudno uczniowi wysnuwać właściwe wnioski, analizować materiały źródłowe; zmotywowany potrafi wykonywać polecenia o średnim stopniu trudności, a kierowany przez nauczyciela potrafi rozwiązywać zadania trudniejsze; wykazuje się niewielką aktywnością na zajęciach;
Ø      Ocena dobra – uczeń ma w zakresie wiedzy niewielkie braki, zdobytymi informacjami posługuje się wprawnie, zdobyte umiejętności pozwalają mu samodzielnie stosować wiedzę w praktyce; przy zadaniach o dużym stopniu trudności potrzebuje pomocy nauczyciela; wykazuje aktywność na zajęciach;
Ø      Ocena bardzo dobra – uczeń w pełni opanował treści zawarte w programie nauczania, potrafi samodzielnie interpretować oraz odszukiwać materiały źródłowe; syntetyzuje wiedzę z wielu dziedzin; wykazuje zainteresowanie przedmiotem, jest aktywny na zajęciach, systematycznie wykonuje dodatkowe zadania.
Ø      Ocena celująca – wiedza i umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza wymagania programowe, uczeń angażuje się w pracę na lekcjach, uczestniczy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych; zdobyte informacje z powodzeniem stosuje w życiu codziennym.10.   Aby na pracy pisemnej zdobyć odpowiednią ocenę należy uzyskać:
Ø      Ocena dopuszczająca – 50%,
Ø      Ocena dostateczna – 65%,
Ø      Ocena dobra – 80%,
Ø      Ocena bardzo dobra – 90%,
Ø      Ocena celująca – zadanie dodatkowe sprawdzane po uzyskaniu oceny bardzo dobrej z podstawowego testu.11.   Przy wystawianiu ocen semestralnych i końcoworocznych  decydujące znaczenie będą miały noty uzyskane w kolejności z :prac klasowych testowych lub opisowych, odpowiedzi ustnych, prac domowych krótkoterminowych, aktywności, prac dodatkowych (np. projekt czy referat).
12.   Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę końcoworoczną jeżeli:
Ø      Uzyskane przez ucznia oceny cząstkowe (prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi) w miesiącu poprzedzającym klasyfikację będą wyraźnie wyższe od oceny przewidywanej;
Ø      Uczeń zgłasza pisemnie chęć ubiegania się o wyższą ocenę w ciągu 7 dni po otrzymaniu propozycji oceny i napisze test sprawdzający na ocenę wyższą od przewidywanej za dany rok w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed klasyfikacją.