Przedmiotowy system oceniania – języki obce

I. Obowiązki ucznia

1. Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy podlegający kontroli nauczyciela.

2. Ucznia obowiązuje posiadanie wymaganych podręczników zalecanych przez nauczyciela.

3. Uczeń ma obowiązek odrabiać ustne i pisemne prace domowe.

4. Uczeń jest zobowiązany systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.

5. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podawania przyczyny:

– jeden raz w semestrze w klasach realizujących 2 godziny tygodniowo

– dwa razy w semestrze w klasach realizujących 3 i więcej godzin tygodniowo

Nieprzygotowanie zwalnia tylko z odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianych kartkówek. Uczeń zgłasza je na początku lekcji.

6. W przypadku dłuższej choroby uczeń ma obowiązek zaliczyć zaległy sprawdzian w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia

Kontrola i ocena pracy ucznia dokonywana jest następującymi metodami:

1. Prace kontrolne, sprawdziany, testy (po zakończonej partii materiału), kartkówki, wypracowania, dialogi i dłuższe wypowiedzi ustne, dyktanda, głośne czytanie tekstu, przygotowanie lektur i projektów.

2. Kontrola pracy domowej.

3. Odnotowywanie braku podręcznika lub zeszytu przedmiotowego jako nieprzygotowania do lekcji, jeżeli była w nim zadana praca domowa.

4. Ocenianie aktywności ucznia (udział w konkursach językowych, przygotowanie gazetek, prezentacji multimedialnych, zbieranie materiałów tematycznych itp.)

5. Terminy prac kontrolnych, sprawdzianów i testów z większej partii materiału są podawane uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisywane do dziennika.

6. W bieżącym ocenianiu brane są pod uwagę zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

III. Kryteria oceny pracy ucznia (z wyjątkiem form testowych)

celujący

wiadomości – uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

umiejętności – biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program lub osiąga sukcesy w konkursach na wyższych szczeblach,

bardzo dobry

wiadomości – uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w
danej klasie,

umiejętności – poprawnie posługuje się wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem, potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach,

dobry

wiadomości – uczeń nie opanował w pełni wiadomości programowych w danej klasie, ale wykracza poza poziom wiadomości podstawowych,

umiejętności – poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne,

dostateczny

wiadomości – uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone na poziomie podstawowym,

umiejętności – rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności,

dopuszczający

wiadomości – uczeń ma braki w wiadomościach podstawowych ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu,

umiejętności – rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

niedostateczny

wiadomości – uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami programowymi a braki te uniemożliwiają zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

umiejętności – nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

IV. Kryteria oceny sprawdzianów w formie testowej.

98% – 100% celujący

95% – 97% bardzo dobry

90% – 94% bardzo dobry –

85% – 89% dobry +

80% – 84% dobry

75% – 79% dobry –

70% – 74% dostateczny +

65% – 69% dostateczny

60% – 64% dostateczny –

50% – 59% dopuszczający +

40% – 49% dopuszczający

poniżej 40% niedostateczny

Nauczyciel może wystawić dwie oceny z jednego testu, gdy sprawdzane są w nim różne umiejętności. Uczeń musi być o tym fakcie poinformowany wcześniej.

Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy sprawdzianu pisemnego w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny lub w późniejszym terminie za zgodą nauczyciela.

Nauczyciel wpisuje z poprawy sprawdzianu tylko ocenę wyższą.

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego pisania prac klasowych, kartkówek i sprawdzianów (rozmawianie, podpowiadanie, korzystanie ze ściąg, podręczników, telefonów komórkowych itp.) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i traci szansę na ich poprawę.

V. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie

1. Rozwiązywanie ćwiczeń leksykalno-gramatycznych.

2. Rozumienie ze słuchu.

3. Rozumienie tekstu czytanego.

4. Wypowiedź pisemna.

5. Wypowiedź ustna

6. Osiągnięcia w konkursach językowych i olimpiadach.

VI. Ocena końcowa

Punktem wyjścia do wystawienia oceny końcowej są oceny cząstkowe z prac kontrolnych, sprawdzianów i testów. Pozostałe oceny cząstkowe mogą ocenę końcową podwyższyć lub obniżyć.

Na miesiąc przed wystawieniem oceny semestralnej i rocznej uczeń otrzymuje propozycję oceny końcowej, w tym również informację o zagrożeniu oceną niedostateczną.

Uczeń może uzyskać ocenę wyższą od proponowanej, jeżeli w ciągu ostatniego miesiąca przed wystawieniem oceny uzyska oceny cząstkowe umożliwiające wystawienie takiej oceny.

Na lekcjach języków obcych zabronione jest używanie przez uczniów telefonów komórkowych.

Wyjątek stanowi używanie telefonu na polecenie nauczyciela (służące realizacji celów lekcji.

ALTERNATYWNE SPOSOBY OCENIANIA

Na początku roku szkolnego nauczyciel może podjąć decyzję o wdrożeniu alternatywnego sposobu oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. Nauczyciel może wprowadzić punktowy system oceniania, w którym postępy ucznia wyrażane są poprzez odpowiednią liczbę punktów. Punkty są sumowane, a ocena półroczna przyznawana jest na podstawie uzyskanej liczby punktów, według tradycyjnej skali, od oceny niedostatecznej do celującej.
Ocena końcoworoczna jest wyliczana na podstawie sumy punktów uzyskanej przez ucznia w ciągu I i II półrocza.

Punkty z I półrocza nie przechodzą na drugie.
W drugim półroczu nie można uzupełnić stanu punktów za pierwsze półrocze. Można jednak uzyskać lepszy wynik, a ostateczne roczne procentowe wyliczenie pozwoli uzyskać wyższą ocenę.

Skala procentowa/ ocena końcowa (podstawa do wystawienia ocen na koniec półrocza i roku)


powyżej 100% – celująca (przy min. 80% za obowiązkowe zadania)
100% – 90% – bardzo dobra
89% – 75% – dobra
74 % – 60% – dostateczna
59% – 40% – dopuszczająca
39% – 0% – niedostateczna

Punkty za aktywności obowiązkowe

 • Sprawdzian pisemny (0-10 lub 0-15 punktów)

 • Kartkówka (0-5 punktów)

 • Wypowiedź pisemna/ PP (0-5 punktów)

 • Wypowiedź pisemna/ PR (0-10 punktów)

 • Odpowiedź ustna – bieżący materiał (0-5 punktów)

 • Odpowiedź ustna – dialogi (0-5 punktów)

 • Odpowiedź ustna – dłuższe wystąpienie (0-10 punktów)

 • Aktywna praca na lekcji (0-10 punktów)

W trakcie trwania roku szkolnego uczeń może zdobyć dodatkowe punkty, realizując wybrane aktywności dodatkowe:

 • Ustna prezentacja recenzji filmu, serialu, książki (0-10 punktów)

 • Ustna wypowiedź (podsumowanie, refleksje na temat obejrzanego wystąpienia TED (0-10 punktów)

 • Dodatkowe zadania pisemne z zakresu matury PP lub PR (0-5 lub 0-10 punktów)

 • Dodatkowe zadania gramatyczno-leksykalne, wykonywane na lekcji (0-5 punktów)

 • Dodatkowe materiały powtórzeniowe utrwalające wiedzę, wykonywane na lekcji (0-5 punktów)

 • Udział w konkursach i olimpiadach (1-10 punktów, w zależności od stopnia trudności
  i uzyskanego miejsca) – nie liczy się do puli 20 pkt

 • Po ustaleniu z nauczycielem, możliwe są inne aktywności zaproponowane przez ucznia.

Prace dodatkowe należy zgłaszać lub oddawać systematycznie, najpóźniej do 20 grudnia lub 30 maja.
Za prace dodatkowe można zdobyć maksymalnie 25 punków w półroczu (do tej puli nie wliczają się punkty za konkursy).
Nie można powtarzać tych samych aktywności za 10 pkt, można powtarzać aktywności za 5 pkt.

O ilości punktów przyznanych za prace oraz dodatkowe działania decyduje nauczyciel.

W przypadku gdy uczeń nie zrealizuje zaplanowanej aktywności, uczeń otrzymuje 0 pkt

Jeśli ilość wszystkich przyznanych uczniowi punktów w trakcie trwania semestru czy roku szkolnego jest wyższa od ustalonej ilości punktów w danym semestrze/roku, uczeń może otrzymać ocenę celującą z przedmiotu.

Uczeń może poprawiać dany sprawdzian tylko raz. Punkty z obu sprawdzianów nie sumują się, wpisywany jest wyższy wynik punktowy.

Nieobecność na sprawdzianie oraz nienapisanie go w kolejnym terminie uniemożliwia zdobycie punktów z tego sprawdzianu (0pkt).

Nauczyciel nie może odjąć uczniowi uzyskanych wcześniej punktów.

Ustalona na początku roku szkolnego ilość punktów może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nauczyciela, takich jak: wycieczki klasowe, uroczystości, wprowadzenie nauczania zdalnego, choroba nauczyciela i inne. Suma punktów zostanie pomniejszona o niezrealizowane aktywności a ocena śródroczna lub roczna ucznia będzie wyliczona procentowo na podstawie nowej ilości punktów.

Zachowane są zasady PSO I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach.