Przedmiotowy system oceniania – języki obce

 

 

I. Obowiązki ucznia

1. Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy, podlegający kontroli nauczyciela.

2. Ucznia obowiązuje posiadanie: wymaganych podręczników, zeszytów przedmiotowych

zalecanych przez nauczyciela.

3. Uczeń ma obowiązek odrobić ustną i pisemną pracę domową.

4. Ma obowiązek systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.

5. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć z ważnych przyczyn raz w semestrze w

klasach o profilu podstawowym (1 – 3 godzin w tygodniu) i dwa razy w semestrze w klasach o profilu rozszerzonym.

6. W przypadku dłuższej choroby, uczeń zalicza materiał w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

 

 

II. Kontrola i ocena pracy ucznia

Kontrola i ocena pracy ucznia dokonywana jest następującymi metodami:

1. Prace kontrolne, sprawdziany, testy (po zakończonej partii materiału według planu

wynikowego), kartkówki, wypracowania, dialogi i dłuższe wypowiedzi ustne, dyktanda, przygotowanie lektur i

projektów, głośne czytanie tekstu.

2. Kontrola pracy domowej.

3. Odnotowywanie braku podręcznika czy zeszytów przedmiotowych jako nieprzygotowania do lekcji.

4. Ocenianie aktywności ucznia na podstawie udziału w konkursach językowych, przygotowywaniu gazetek, zbieraniu

materiałów tematycznych.

5. Prace kontrolne, testy i sprawdziany z większej partii materiału są zapowiadane tydzień wcześniej.

6. W bieżącym ocenianiu brane są pod uwagę zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

 

III. Kryteria oceny pracy ucznia (z wyjątkiem form testowych).

celujący

wiadomości – uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w

danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

umiejętności – biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania

wykraczające poza program lub osiąga sukcesy w konkursach na wyższych szczeblach,

bardzo dobry

wiadomości – uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w

danej klasie,

umiejętności – poprawnie posługuje się wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne

ujęte programem, potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach,

dobry

wiadomości – uczeń nie opanował w pełni wiadomości programowych w danej klasie, ale wykracza poza poziom

wiadomości podstawowych,

umiejętności – poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne,

dostateczny

wiadomości – uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone na poziomie podstawowym,

umiejętności – rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności,

dopuszczający

wiadomości – uczeń ma braki w wiadomościach podstawowych ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania

przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu,

umiejętności – rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

niedostateczny

wiadomości – uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami programowymi a braki te

uniemożliwiają zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

umiejętności – nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

 

 

IV. Kryteria oceny sprawdzianów w formie testowej.

100% – 98% celujący

97% – 95% bardzo dobry

94% – 90% bardzo dobry –

89% – 85% dobry +

84% – 80% dobry

79% – 75% dobry –

74% – 70% dostateczny +

69% – 65% dostateczny

64% – 60% dostateczny –

59% – 55% dopuszczający +

54% – 50% dopuszczający

poniżej 50% niedostateczny

 

 

Na kartkówkach obejmujących mniejszą partię materiału nauczyciel może stosować następujące
kryteria procentowe:

100% – 97% bardzo dobry

96% – 91% bardzo dobry –

90% – 86% dobry+

85% – 81% dobry

80% – 76% dobry –

75% – 71% dostateczny +

70% – 66% dostateczny

65% – 61% dostateczny –

60% – 56% dopuszczający +

55% – 51% dopuszczający

poniżej 51% niedostateczny

 

 

Nauczyciel może wystawić dwie oceny z jednego testu, gdy sprawdzane są w nim różne umiejętności. Uczeń musi

być o tym fakcie poinformowany wcześniej.

Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy sprawdzianu pisemnego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.


W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego pisania prac klasowych, kartkówek i sprawdzianów (rozmawianie, podpowiadanie, korzystanie ze ściąg, podręczników, telefonów komórkowych itp.) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i traci szansę na ich poprawę.

 

 

V. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie.

1. Rozwiązywanie ćwiczeń leksykalno-gramatycznych.

2. Rozumienie ze słuchu.

3. Rozumienie tekstu czytanego.

4. Wypowiedź pisemna.

5. Wypowiedź ustna

6. Osiągnięcia w konkursach językowych i olimpiadach.

 

 

VI. Ocena końcowa

Punktem wyjścia do wystawienia oceny końcowej są oceny cząstkowe z prac kontrolnych, sprawdzianów i testów.

Pozostałe oceny cząstkowe mogą ocenę końcową podwyższyć lub obniżyć.

Na miesiąc przed wystawieniem oceny semestralnej i rocznej uczeń jest informowany o zagrożeniu oceną

niedostateczną. Na miesiąc przed wystawieniem oceny rocznej i semestralnej  uczeń otrzymuje propozycję oceny

końcowej. Uczeń może uzyskać ocenę wyższą od proponowanej, jeżeli w ciągu ostatniego miesiąca przed

wystawieniem oceny uzyska oceny cząstkowe umożliwiające wystawienie takiej oceny.

 

 

 

Na lekcjach języków obcych zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz robienie zdjęć

sprawdzianów.