Przedmiotowy system oceniania – języki obce

 

I. Obowiązki ucznia

1. Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy podlegający kontroli nauczyciela.

2. Ucznia obowiązuje posiadanie wymaganych podręczników zalecanych przez nauczyciela.

3. Uczeń ma obowiązek odrabiać ustne i pisemne prace domowe.

4. Uczeń jest zobowiązany systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.

5. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podawania przyczyny:

– jeden raz w semestrze w klasach realizujących 2 godziny tygodniowo

– dwa razy w semestrze w klasach realizujących 3 i więcej godzin tygodniowo

Nieprzygotowanie zwalnia tylko z odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianych kartkówek. Uczeń zgłasza je na początku lekcji.

6. W przypadku dłuższej choroby uczeń ma obowiązek zaliczyć zaległy sprawdzian w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia

Kontrola i ocena pracy ucznia dokonywana jest następującymi metodami:

1. Prace kontrolne, sprawdziany, testy (po zakończonej partii materiału), kartkówki, wypracowania, dialogi i dłuższe wypowiedzi ustne, dyktanda, głośne czytanie tekstu, przygotowanie lektur i projektów.

2. Kontrola pracy domowej.

3. Odnotowywanie braku podręcznika lub zeszytu przedmiotowego jako nieprzygotowania do lekcji, jeżeli była w nim zadana praca domowa.

4. Ocenianie aktywności ucznia (udział w konkursach językowych, przygotowanie gazetek, prezentacji multimedialnych, zbieranie materiałów tematycznych itp.)

5. Terminy prac kontrolnych, sprawdzianów i testów z większej partii materiału są podawane uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisywane do dziennika.

6. W bieżącym ocenianiu brane są pod uwagę zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

III. Kryteria oceny pracy ucznia (z wyjątkiem form testowych)

celujący

wiadomości – uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

umiejętności – biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program lub osiąga sukcesy w konkursach na wyższych szczeblach,

bardzo dobry

wiadomości – uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w
danej klasie,

umiejętności – poprawnie posługuje się wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem, potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach,

dobry

wiadomości – uczeń nie opanował w pełni wiadomości programowych w danej klasie, ale wykracza poza poziom wiadomości podstawowych,

umiejętności – poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne,

dostateczny

wiadomości – uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone na poziomie podstawowym,

umiejętności – rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności,

dopuszczający

wiadomości – uczeń ma braki w wiadomościach podstawowych ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu,

umiejętności – rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

niedostateczny

wiadomości – uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami programowymi a braki te uniemożliwiają zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

umiejętności – nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

IV. Kryteria oceny sprawdzianów w formie testowej.

98% – 100% celujący

95% – 97% bardzo dobry

90% – 94% bardzo dobry –

85% – 89% dobry +

80% – 84% dobry

75% – 79% dobry –

70% – 74% dostateczny +

65% – 69% dostateczny

60% – 64% dostateczny –

50% – 59% dopuszczający +

40% – 49% dopuszczający

poniżej 40% niedostateczny

Nauczyciel może wystawić dwie oceny z jednego testu, gdy sprawdzane są w nim różne umiejętności. Uczeń musi być o tym fakcie poinformowany wcześniej.

Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy sprawdzianu pisemnego w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny lub w późniejszym terminie za zgodą nauczyciela.

Nauczyciel wpisuje z poprawy sprawdzianu tylko ocenę wyższą.

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego pisania prac klasowych, kartkówek i sprawdzianów (rozmawianie, podpowiadanie, korzystanie ze ściąg, podręczników, telefonów komórkowych itp.) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i traci szansę na ich poprawę.

V. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie

1. Rozwiązywanie ćwiczeń leksykalno-gramatycznych.

2. Rozumienie ze słuchu.

3. Rozumienie tekstu czytanego.

4. Wypowiedź pisemna.

5. Wypowiedź ustna

6. Osiągnięcia w konkursach językowych i olimpiadach.

VI. Ocena końcowa

Punktem wyjścia do wystawienia oceny końcowej są oceny cząstkowe z prac kontrolnych, sprawdzianów i testów. Pozostałe oceny cząstkowe mogą ocenę końcową podwyższyć lub obniżyć.

Na miesiąc przed wystawieniem oceny semestralnej i rocznej uczeń otrzymuje propozycję oceny końcowej, w tym również informację o zagrożeniu oceną niedostateczną.

Uczeń może uzyskać ocenę wyższą od proponowanej, jeżeli w ciągu ostatniego miesiąca przed wystawieniem oceny uzyska oceny cząstkowe umożliwiające wystawienie takiej oceny.

Na lekcjach języków obcych zabronione jest używanie przez uczniów telefonów komórkowych.

Wyjątek stanowi używanie telefonu na polecenie nauczyciela (służące realizacji celów lekcji