Przedmiotowy system oceniania  dla poziomu podstawowego i rozszerzonego

zespołu przedmiotów ścisłych i doradztwa zawodowego
(matematyka, fizyka, informatyka, przedsiębiorczość, doradztwo zawodowe)

 

 

I   Zasady i wymagania:

 1. Uczeń jest punktualny, kulturalny, systematyczny, nie dezorganizuje pracy na lekcji rozmawiając lub przeszkadzając innym.
 2. Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy, który podlega kontroli przez nauczyciela.
 3. Uczeń przynosi na lekcje wskazane przez nauczyciela pomoce, takie jak podręcznik, zbiory zadań, przyrządy do kreślenia, kalkulator.
 4. Na lekcji ucznia obowiązuje zakaz korzystania z telefonu komórkowego, dyktafonu i innych urządzeń telekomunikacyjnych bez zgody nauczyciela.
 5. Uczeń ma obowiązek odrobić zadaną pracę domową, ale sam decyduje, ile zadań dodatkowo powinien rozwiązać, by osiągnąć dane umiejętności. Po wskazówki może zgłosić się do nauczyciela.
 6. Uczeń ma prawo zgłosić bez podania przyczyny nieprzygotowanie do zajęć (nie dotyczy to pisania zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów lub powtórzeń materiału ) lub brak pracy domowej wg zasady:
  – 1 raz w ciągu półrocza, przy 1 lub 2 godzinach przedmiotu tygodniowo;
  – 2 razy w półroczu, przy więcej niż 2 godzinach przedmiotu tygodniowo.
 7. Nieprzygotowanie do zajęć uczeń ma obowiązek zgłosić na początku lekcji, w przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną. Po wykorzystaniu limitu nieprzygotowań za każde kolejne nieprzygotowanie, w tym brak pracy domowej, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 8. Uczeń po dłuższej (minimum tygodniowej) usprawiedliwionej nieobecności w szkole ma prawo nie być oceniany przez tydzień ze znajomości bieżącego materiału, realizowanego na lekcji w czasie nb. ucznia
 9. Ocena indywidualnej pracy ucznia dotyczy samodzielnie wykonanych przez ucznia zadań. Jeżeli uczeń korzysta na sprawdzianie pisemnym z telefonu komórkowego lub innych niedozwolonych materiałów (np. ściągi) albo oddaje  do oceny pracę, która nie jest wykonana samodzielnie (np. plagiat), to otrzymuje ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub pracy.
 10. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów posiadających pisemną opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się i ocenia ich uwzględniając zalecenia poradni.
 11. Uczeń, który opuści ponad 50% zajęć może być nieklasyfikowany.

 

II   Formy kontroli i oceny pracy ucznia:

 1. Prace klasowe i krótsze sprawdziany po każdym z działów, zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Kartkówki zapowiedziane lub nie z małej partii materiału (na bieżąco).
 3. Testy diagnostyczne i sumatywne, próbna matura.
 4. Odpowiedzi ustne (na bieżąco).
 5. Ustne powtórzenia wiadomości zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.
 6. Praca i aktywność na lekcji (na bieżąco).
 7. Prace domowe i przygotowanie do zajęć (na bieżąco).
 8. Udział i osiągnięcia w konkursach.
 9. Samodzielnie przygotowane referaty i inne prace, np. prezentacje i programy komputerowe, modele.
 10. Prace długoterminowe (maksimum jedna w semestrze).

 

III Zasady oceny pracy ucznia

 1. Uczeń ma obowiązek napisania wszystkich wymaganych przez nauczyciela sprawdzianów i kartkówek.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych był nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w terminie poprawy lub innym uzgodnionym z nauczycielem.
 3. Uczeń nieobecny na sprawdzianie bez usprawiedliwienia musi napisać go na najbliższej lekcji, jeśli nauczyciel uzna to za konieczne, albo w terminie wskazanym przez nauczyciela.
 4. Uczeń ma prawo do pisania jednej poprawy sprawdzianu w terminie 2 tygodni od momentu omówienia pracy lub innym najbliższym, wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeń, który przystępuje do poprawy, sam decyduje o jej oddaniu. Do dziennika wpisywana jest wyłącznie ocena z poprawy wyższa od oceny ze sprawdzianu. Fakt pisania poprawy i niezaliczenia jej na wyższą ocenę niż ze sprawdzianu (w tym rezygnacji ze sprawdzania poprawy) nauczyciel odnotowuje w dzienniku literą n.
 5. Ocena z kartkówki nie podlega poprawie, chyba że nauczyciel zadecyduje inaczej. Uczeń nieobecny na kartkówce może być poproszony przez nauczyciela o jej napisanie wg zasad dla prac klasowych.
 6. Test diagnostyczny przeprowadzany jest we wrześniu w klasie pierwszej i nie podlega ocenie. Testy sumatywne, badające poziom wiedzy i umiejętności ucznia na koniec kształcenia w liceum, tj. prace typu maturalnego i próbne matury w klasie czwartej, organizowane i sprawdzane przez nauczyciela, oceniane są zgodnie z kryteriami dla prac pisemnych i ocena ta nie podlega poprawie. Próbne matury zewnętrzne nie podlegają ocenie.
 7. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów są omawiane na lekcji i udostępniane uczniom do wglądu. Nauczyciel decyduje, czy dany sprawdzian jest oddany uczniom, czy przechowywany przez nauczyciela do zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Przechowywane przez nauczyciela prace są udostępniane rodzicom do wglądu w czasie konsultacji szkolnych oraz spotkań indywidualnych, po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem.
 8. Fotografowanie i kopiowanie sprawdzonej pracy pisemnej przez uczniów i rodziców jest dozwolone tylko w obecności i za zgodą nauczyciela.
 9. Do odpowiedzi ustnej uczeń może zgłosić się sam lub być wskazany przez nauczyciela. Odpowiedzi ustne dotyczą materiału bieżącego, a po uprzedzeniu także materiału powtórzeniowego.
 10. Odpowiedź ustna, praca na lekcji oraz dodatkowa praca domowa mogą być oceniane plusami lub minusami. Plusy i minusy przeliczane są na ocenę wg następujących zasad:
  – ocena bdb za 5 plusów, db za 4 plusy, dst za 3 plusy, dop. za 2 plusy, przy czym oceny niższe od bdb wystawiane są na życzenie ucznia;
  – ocena niedostateczna za 3 minusy.
 11. Nauczyciel może poprosić ucznia o omówienie rozwiązania zadania z pracy domowej lub sprawdzianu, aby sprawdzić samodzielność wykonania pracy.

 

IV Zasady pracy i ocenianie w czasie nauki zdalnej

 1. Nauczyciel kontaktuje się z uczniami poprzez e-dziennik oraz inne narzędzia nauki zdalnej wybrane przez szkołę i nauczyciela.
 2. Nauczyciel uwzględnia pojawiające się trudności techniczne w nauczaniu zdalnym i w miarę możliwości dostosowuje sposoby sprawdzania wiedzy do indywidualnych sytuacji.
 3. Określa się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
  – odpowiedzi ustne podczas zajęć online,
  – sprawdziany i testy online,
  – sprawdziany i testy pisane i nadsyłane do nauczyciela w ustalonych ramach czasowych,

– karty pracy lub inne prace domowe przesyłane do nauczyciela w ustalonych ramach czasowych,
– dodatkowa aktywność uczniów (np. zadania dodatkowe, osiągnięcia w konkursach).

 1. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o terminie sprawdzianu/testu z tygodniowym wyprzedzeniem poprzez dziennik elektroniczny.
 2. Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie napisał sprawdzianu/testu/kartkówki ma obowiązek zaliczenia w formie i czasie ustalonym z nauczycielem.
 3. Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania/karty pracy w wyznaczonym terminie, traktowane jest jako nieprzygotowanie do zajęć.
 4. Uczniowi przysługuje w półroczu limit nieprzygotowań zgodnie z punktem I.6 i I.7 niezależnie od formy nauki (stacjonarna, zdalna). Po wykorzystaniu w/w limitu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za nieprzesłanie zleconej pracy.
 5. Uczeń zobowiązany jest do samodzielnej pracy podczas sprawdzianów.
 6. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób bez podania źródła (plagiat) skutkuje ocena niedostateczną z nadesłanej do oceny pracy.
 7. W przypadku wątpliwości co do samodzielności pracy ucznia nauczyciel może zadać uczniowi pytania sprawdzające podczas zajęć online.

 

 V  Ocena prac pisemnych (zadania są punktowane)

 

 • ndst (1) – poniżej 40%
 • dop (2)      – od 40%,
 • dst (3)      – od 60%,
 • db   (4)      – od 75%,
 • bdb (5)      – od 90% ,
 • cel   (6)      – spełnione warunki oceny bdb i wykonane zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności.

 

VI  Ocena prac pisemnych (zadania są punktowane) obejmujących więcej niż jeden dział i niepodlegających poprawie, tj. testów sumatywnych, próbnej matury i sprawdzianów zaliczających semestr

 

 • ndst (1) – poniżej 30%
 • dop (2)      – od 30%,
 • dst (3)      – od 50%,
 • db   (4)      – od 70%,
 • bdb (5)      – od 85% ,
 • cel   (6)      – spełnione warunki oceny bdb i wykonane zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności.

 

 

VII  Ocena śródroczna/roczna

 1. Ocena śródroczna wynika z ocen cząstkowych I półrocza a ocena roczna z oceny śródrocznej i ocen cząstkowych II półrocza, ale nie jest średnią arytmetyczną tych ocen.
 2. Największy wpływ na ocenę śródroczną/roczną mają oceny za prace klasowe i sprawdziany, znaczący wpływ – oceny za kartkówki i wypowiedzi ustne. Inne oceny mogą wpłynąć na podwyższenie lub obniżenie tej oceny.
 3. Nauczyciel może podwyższyć ocenę śródroczną/roczną, jeżeli uczeń osiągnął znaczący sukces w konkursie lub projekcie edukacyjnym
 4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną zobowiązany jest do zaliczenia materiału programowego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Niezaliczenie I półrocza może być podstawą do otrzymania niedostatecznej oceny rocznej.
 5. Uczeń, który otrzymał roczną ocenę niedostateczną jest zobowiązany do odebrania od nauczyciela zagadnień do egzaminu poprawkowego w terminie 7 dni od daty Rady klasyfikacyjnej.

 

VIII  Warunki uzyskania oceny śródrocznej lub rocznej wyższej od proponowanej na miesiąc przed wystawieniem ocen

 1. W okresie od wystawienia propozycji oceny do wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej uczeń powinien uzyskiwać oceny cząstkowe (ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac domowych i innych praz zleconych przez nauczyciela) wyższe od przewidywanej.
 2. Uczeń ma prawo do jednokrotnej (dodatkowej) poprawy w formie pisemnej materiału obejmującego zakres co najmniej połowy prac klasowych w danym półroczu; o zakresie materiału decyduje nauczyciel. Uczeń ma prawo do w/w poprawy, jeśli przystąpił do wszystkich zapowiedzianych sprawdzianów, na bieżąco podejmował próby poprawy ocen oraz prezentował pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych.
 3. W przypadku propozycji oceny rocznej niższej od oczekiwań ucznia i niższej oceny za I półrocze nauczyciel może wskazać do jednokrotnej (dodatkowej) poprawy zakres materiału realizowanego w I półroczu.
 4. Po wyczerpaniu możliwości popraw uczeń uzyskuje ocenę śródroczną lub roczną zgodnie z zapisem w punkcie IX.

 

IX  Kryteria ocen z matematyki

 

Ogólne kryteria ocen z matematyki

 1. celujący – uczeń ma wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie rozwija swoje zainteresowania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje zadania nietypowe, bierze udział w konkursach matematycznych (olimpiadzie) i odnosi w nich sukcesy.
 2. bardzo dobry – uczeń w pełni opanował materiał programowy, potrafi sprawnie rachować, samodzielnie rozwiązuje zadania i zdobywa wiedzę, zna definicje, twierdzenia i potrafi je stosować w zadaniach, posługuje się poprawnym językiem matematycznym, przeprowadza rozmaite rozumowania dedukcyjne.
 3. dobry – uczeń ma wiedzę wykraczającą poza poziom podstawowy, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, wykazuje się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć, twierdzeń i algorytmów, posługuje się językiem matematycznym, sprawnie rachuje, przeprowadza proste rozumowania dedukcyjne;
 4. dostateczny – uczeń opanował wiadomości na poziomie podstawowym, rozwiązuje zadania o średnim poziomie trudności, wykonuje proste obliczenia i przekształcenia matematyczne, stosuje poznane wzory i twierdzenia w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń i zadań;
 5. dopuszczający – uczeń ma braki w wiadomościach na poziomie podstawowym, ale nie uniemożliwia to dalszego zdobywania wiedzy; potrafi samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonywać ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności, zna i rozumie najprostsze pojęcia i algorytmy, operuje najprostszymi obiektami abstrakcyjnymi;
 6. niedostateczny – uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, co uniemożliwia dalsze zdobywanie wiedzy z matematyki, popełnia rażące błędy w rachunkach, nie potrafi wykonać prostych ćwiczeń i zadań.

 

  Ocena odpowiedzi ustnej z matematyki

 • ndst (1): uczeń nie udziela odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela, nawet przy jego pomocy;
 • dop (2): uczeń udziela odpowiedzi na pytania i rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności;
 • dst (3): uczeń zna i rozumie podstawowe prawa matematyczne, rozumie tekst sformułowany w języku matematycznym, potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela udzielić odpowiedzi na postawione pytania, tylko częściowo wykazuje się samodzielnością;
 • db (4): uczeń spełnia wymagania podstawowe, prawidłowo wykorzystuje poznane własności i wzory, potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania typowe, prawidłowo formułuje myśli matematyczne;
 • bdb (5): uczeń spełnia wymagania podstawowe, prawidłowo interpretuje przy użyciu języka matematycznego poznane własności i wzory, samodzielnie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione pytania, zdobyta wiedzę potrafi stosować w nowych sytuacjach, samodzielnie rozwiązuje zadania rachunkowe i problemowe;
 • cel (6): uczeń prezentuje samodzielnie opracowane zagadnienie matematyczne, które wykracza poza program danej klasy (np dowód twierdzenia, analizę lub niestandardowe rozwiązanie problemu matematycznego).

 

X  Kryteria ocen z fizyki

 1. celujący – uczeń ma wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie rozwija swoje zainteresowania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje zadania, bierze udział w konkursach fizycznych lub olimpiadzie fizycznej.
 2. bardzo dobry – uczeń w pełni opanował materiał nauczania, samodzielnie rozwiązuje zadania i zdobywa wiedzę, zna definicje, prawa i potrafi je stosować w zadaniach, posługuje się poprawnym językiem fizycznym, samodzielnie przeprowadza pomiary fizyczne i je interpretuje.
 3. dobry – uczeń ma wiedzę wykraczającą poza poziom podstawowy, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, wykazuje się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i praw, posługuje się językiem fizycznym, samodzielnie przeprowadza pomiary fizyczne.
 4. dostateczny – uczeń opanował wiadomości na poziomie podstawowym, rozwiązuje zadania o średnim poziomie trudności, stosuje poznane wzory i prawa w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń i zadań, przeprowadza pomiary fizyczne z pomocą nauczyciela lub kolegów.
 5. dopuszczający – uczeń ma braki w wiadomościach, ale nie uniemożliwia to dalszego zdobywania wiedzy, potrafi samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonywać ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności, zna i rozumie podstawowe pojęcia i prawa.
 6. niedostateczny – uczeń nie rozumie podstawowych pojęć i praw, nie potrafi wykonać prostych ćwiczeń i zadań, nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, co uniemożliwia dalsze zdobywanie wiedzy z fizyki.

Ocena odpowiedzi ustnej z fizyki

 

 • ndst (1) : uczeń nie udziela odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela, nawet przy jego pomocy;
 • dop (2) : uczeń udziela odpowiedzi na pytania i rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności;
 • dst (3) : uczeń zna i rozumie podstawowe prawa fizyki, rozumie tekst sformułowany w języku fizycznym, potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela udzielić odpowiedzi na postawione pytania, tylko częściowo wykazuje się samodzielnością;
 • db (4) : uczeń spełnia wymagania podstawowe, prawidłowo wykorzystuje poznane prawa i wzory, potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania typowe, prawidłowo formułuje myśli;
 • bdb (5) : uczeń spełnia wymagania podstawowe, prawidłowo interpretuje przy użyciu języka fizycznego poznane prawa i wzory, samodzielnie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione pytania, zdobyta wiedzę potrafi stosować w nowych sytuacjach, samodzielnie rozwiązuje zadania rachunkowe i problemowe.

 

XI Kryteria ocen z informatyki

 1. celujący – uczeń ma wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie rozwija swoje zainteresowania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje zadania nietypowe, bierze udział w konkursach informatycznych (olimpiadzie) i odnosi w nich sukcesy.
 2. bardzo dobry – uczeń w pełni opanował materiał programowy, samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe i zdobywa wiedzę, posługuje się poprawnym językiem informatycznym, zdobytą wiedzę potrafi stosować w nowych sytuacjach;
 3. dobry – uczeń ma wiedzę wykraczającą poza poziom podstawowy, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, samodzielnie rozwiązuje typowe problemy, wykazuje się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i algorytmów, posługuje się językiem informatycznym, przeprowadza proste rozumowania dedukcyjne;
 4. dostateczny – uczeń opanował wiadomości na poziomie podstawowym, rozwiązuje zadania o średnim poziomie trudności, wykonuje proste typowe ćwiczenia;
 5. dopuszczający – uczeń ma braki w wiadomościach na poziomie podstawowym, ale nie uniemożliwia to dalszego zdobywania wiedzy; potrafi samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonywać ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności, zna i rozumie najprostsze pojęcia i algorytmy, operuje najprostszymi obiektami abstrakcyjnymi;
 6. niedostateczny – uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, co uniemożliwia dalsze zdobywanie wiedzy; nie potrafi wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań.

XII Kryteria ocen z przedsiębiorczości

 1. Ocena niedostateczna – luki w wiadomościach ucznia są trudne do uzupełnienia przede wszystkim ze względu na jego bierność, brak systematyczności i chęci do pracy; uczeń nie wykonuje poleceń, nie przygotowuje się do zajęć, nie wykonuje nawet prostych zadań przy pomocy nauczyciela czy kolegów.
 2. Ocena dopuszczająca – uczeń posiada spore braki w wiadomościach i umiejętnościach wynikające często z wysokiej absencji lub braku aktywności, ale przy pomocy nauczyciela jest w stanie je nadrobić; wykonuje proste zadania przy zastosowaniu podstawowych wiadomości. Zna podstawowe zasady funkcjonowania mechanizmu rynkowego. Odtwarza pamięciowo pojęcia i terminy ekonomiczne. Zna związek pomiędzy procesem zaspokajania potrzeb, działalnością gospodarczą i przedsiębiorczością. Określa rodzaje działalności, rodzaje rynków, usług bankowych, podatków, ubezpieczeń.
 3. Ocena dostateczna – wiedza i umiejętności ucznia są fragmentaryczne, a przez to trudno uczniowi wysnuwać właściwe wnioski, analizować materiały źródłowe; zmotywowany potrafi wykonywać polecenia o średnim stopniu trudności, a kierowany przez nauczyciela potrafi rozwiązywać zadania trudniejsze; wykazuje się niewielką aktywnością        na zajęciach. Określa pojęcia takich jak: działalność gospodarcza, czynniki produkcji, przedsiębiorczość, przedsiębiorca, rynek dóbr i usług, rynek pracy, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia osobowe. Zna podstawowe akty prawne dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, warunków rzeczowych i finansowych potrzebnych do prowadzenia działalności.
 4. Ocena dobra – uczeń ma w zakresie wiedzy niewielkie braki, zdobytymi informacjami posługuje się wprawnie, zdobyte umiejętności pozwalają mu samodzielnie stosować wiedzę w praktyce; przy zadaniach o dużym stopniu trudności potrzebuje pomocy nauczyciela; wykazuje aktywność na zajęciach. Potrafi przeprowadzić badania rynku. Dokonuje rachunku ekonomicznego. Wypełnia dokumenty związane z rejestracją i uruchomieniem działalności gospodarczej. Objaśnia cel i zasady zgłoszenia działalności gospodarczej do organów kontroli, w ZUS-ie i w banku.
 5. Ocena bardzo dobra – uczeń w pełni opanował treści zawarte w programie nauczania, potrafi samodzielnie interpretować oraz odszukiwać materiały źródłowe; syntetyzuje wiedzę z wielu dziedzin; wykazuje zainteresowanie przedmiotem, jest aktywny na zajęciach, systematycznie wykonuje dodatkowe zadania. Potrafi ocenić szanse i ryzyka przedsięwzięcia. Identyfikuje adresy instytucji, do których należy zgłosić uruchomienie działalności gospodarczej na lokalnym rynku. Umie pracować w zespole i sprawnie korzystać ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji.
 6. Ocena celująca – wiedza i umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza wymagania programowe, uczeń angażuje się w pracę na lekcjach, uczestniczy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych; zdobyte informacje z powodzeniem stosuje w życiu codziennym. Samodzielnie odszukuje przepisy dotyczących uruchomienia działalności gospodarczej. Opracowuje finansowy plan wybranej działalności gospodarczej, projekt planu marketingowego. Wykazuje znaczenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw dla społeczeństwa i całej gospodarki. Prezentuje i uzasadnia własne poglądy.

 

 

XIII Kryteria zaliczenia przedmiotu doradztwo zawodowe

 1. Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu Doradztwo Zawodowe są 5 lub przynajmniej 4 obecności na zajęciach łącznie z aktywnością.
 2. Na zajęciach Doradztwa Zawodowego dopuszczalna jest jedna nieobecność.
 3. W przypadku 2 nieobecności będzie do napisania praca zaliczeniowa. (analiza konkretnego problemu i zaproponowanie sposobu jego rozwiązania). Usprawiedliwienie dwóch nieobecności przez rodzica nie zwalnia z obowiązku napisania pracy zaliczeniowej.
 4. Uczeń/ uczennica uzyskuje obecność na zajęciach tylko wtedy, kiedy jest na nich od początku do samego końca, czyli całe 45 minut.
 5. Spóźnienia są zapisywane w dzienniku elektronicznym w przypadku, jeśli one przekroczą 5 minut.
 6. Jeśli uczeń bądź uczennica spóźni się na lekcję powyżej 15 minut to może uzyskać nieobecność zamiast spóźnienia, jeśli powód spóźnienia nie będzie miał żadnego logicznego uzasadnienia. Wyjątek stanowią sytuacje losowe np. korki na drodze, awaria samochodu bądź autobusu w sytuacji, kiedy ktoś mieszka daleko od szkoły.
 7. Jeżeli uczeń/ uczennica uzyska trzy nieobecności to oprócz pracy zaliczeniowej do napisania będzie trzeba się dodatkowo przygotować do innej formy zaliczenia przedmiotu: sprawdzian wiedzy lub odpowiedź ustna z przerabianego na zajęciach materiału (55 % zalicza). Usprawiedliwienie trzech nieobecności przez rodzica nie zwalnia z obowiązku napisania w domu pracy zaliczeniowej oraz przygotowania się do sprawdzianu wiedzy jak i oczywiście do jego przystąpienia w klasie.
 8. Jeśli uczeń ( uczennica) z dwiema nieobecnościami na Doradztwie Zawodowym przygotuje pracę w formie plagiatu, to nie otrzymuje zaliczenia i nie może przekazać poprawionej wersji pracy. Wówczas ostatecznym i jedynym warunkiem zaliczenia przedmiotu będzie sumienne przygotowanie się do pracy klasowej z doradztwa zawodowego bądź odpowiedzi ustnej. 
 9. Praca klasowa (w przypadku więcej niż 2 nieobecności bądź przekazanego plagiatu) będzie przeprowadzona w formie kilku pytań otwartych ( opisowych) w oparciu o materiały, które prześlę na maile grupowe. Minimalnie 55 procent prawidłowych odpowiedzi zalicza przedmiot. W przypadku uzyskania  50% procent poprawnych odpowiedzi na pracy klasowej lub w innych uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustnego dopytania ucznia ( uczennicy).
 • Uczniowie przyłapani na odrabianiu lekcji z innych przedmiotów w trakcie zajęć doradztwa zawodowego lub też uczeniu się treści, które nie są związane z doradztwem zawodowym automatycznie tracą możliwość zaliczenia przedmiotu za obecność ( nawet jeżeli ich frekwencja będzie wynosiła 100 procent). Wówczas warunkiem zaliczenia przedmiotu będzie przygotowanie referatu, który zawiera opis czyjegoś problemu oraz sposoby jego rozwiązania ( mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) – ANALIZA SWOT
 • W przypadku plagiatu obowiązuje punkt 8.